Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0037/16

O PROJEKCIE

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Cele projektu

Celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.
Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Dodatkowym efektem związanym z realizacją projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację i utrzymywanie usług danych przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami OGC. Jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.
Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań planistycznych, ochrony środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawy wizerunku i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym.

Pozostałe cele stawiane projektowi, to:
• zapewnienie mechanizmów umożliwiających rozbudowę baz danych o zasoby i usługi operujące na danych przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych;
• skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu dostępu do informacji;
• zapewnienie interoperacyjności baz danych przestrzennych województwa podkarpackiego;
• umożliwienie analizowania różnych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury informacji przestrzennej województwa podkarpackiego,
• uporządkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności tematycznej;
• zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu źródłach w sposób prowadzący do braku ich spójności i aktualności;
• zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych na poziomach zarówno wojewódzkim, jak i krajowym.

Zakres rzeczowy

W zakres projektu wchodzi m.in.:
• Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz innych baz;
• Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania;
• Budowa portalu regionalnego w tym opracowanie i publikacja e-usług;
• Wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
• Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiatach;
• Tworzenie i aktualizacja powiatowych baz GESUT;
• Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiatach;
• Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
• Wdrożenie systemów geodezyjnych.

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie i 22 partnerów - 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu.
1. Powiat bieszczadzki
2. Powiat brzozowski
3. Powiat dębicki
4. Powiat jarosławski
5. Powiat kolbuszowski
6. Powiat leski
7. Powiat leżajski
8. Powiat lubaczowski
9. Powiat łańcucki
10. Powiat mielecki
11. Powiat niżański
12. Powiat przemyski
13. Powiat przeworski:

Przedmiotem zmówienia w ramach projektu PSIP była:

  • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  • Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500

14. Powiat ropczycko-sędziszowski
15. Powiat rzeszowski
16. Powiat sanocki
17. Powiat stalowowolski
18. Powiat strzyżowski
19. Miasto Krosno
20. Miasto Przemyśl
21. Miasto Rzeszów
22. Miasto Tarnobrzeg

Beneficjenci projektu

Zakłada się, że Beneficjentami ostatecznymi (rozumianymi jako grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) będą:
• obywatele (osoby fizyczne, mieszkańcy regionu);
• przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze zainteresowane informacją przestrzenną i planami zagospodarowania przestrzennego);
• osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.);
• uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

Zakładane efekty projektu

• wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację samorządową;
• dostosowanie poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego do nowych technicznych
• i technologicznych wyzwań;
• wzrost rozwoju, zakresu i jakości świadczenia e-usług, obejmujących informację przestrzenną;
• wzrost konkurencyjności lokalnej oraz wojewódzkiej gospodarki i turystyki;
• wzrost efektywności działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego i działań administracji samorządowej;
• integracja informacji przestrzennej z procedurami i danymi opisowymi;
• wdrożenie mechanizmów przepływu, integracji i harmonizacji danych;
• integracja danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
• harmonizacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
• umożliwienie prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji rejestrów oraz map;
• obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych;
• zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności obsługi interesantów;
• zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych, ewidencjach oraz bazach danych prowadzonych w starostwach;
• podniesienie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet Państwa (dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE)

Wkład własny Województwa Podkarpackiego

Wkład własny Partnerów Projektu

Wartość projektu

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wartość ogółem: 180 861 148,24 zł

Wydatki kwalifikowane: 176 958 357,15 zł

Wkład UE 85%: 150 414 601,97 zł

Wkład Budżetu Państwa:  18 707 043,85 zł

Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Powiat Przeworski: 8 881 382,94 zł

Wydatki kwalifikowane w części realizowanej przez Powiat Przeworski: 8 867 390,76 zł

Wkład UE 85% w części realizowanej przez Powiat Przeworski: 7 537 282,08 zł

Wkład Budżetu Państwa w części realizowanej przez Powiat Przeworski: 1 117 948,93 zł

Stan realizacji projektu

20.03.2017 r.

Zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych  i  jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej  projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków  opracowany  w  ramach  modernizacji:
1. W  terminie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r. dla obrębów ewidencyjnych:

  • Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice, Ostrów, Wolica  gmina  Gać, 
  • Kisielów, Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie, Zarzecze, Żurawiczki   gmina  Zarzecze, 

2. W  terminie    od    02.07.2018 r.    do    20.07.2018 r.   dla  obrębów  ewidencyjnych:

  • Chałupki, Gorliczyna, Grzęska, Gwizdaj, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Ujezna, Urzejowice gmina  Przeworsk, 

3. W  terminie    od    16.07.2018 r.    do    03.08.2018 r.   dla  obrębów  ewidencyjnych:

  • Kańczuga, Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Krzeczowice, Lipnik, Łopuszka MałaŁopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Rączyna, Siedleczka, SieteszWola Rzeplińska  gmina  Kańczuga, 

4. W  terminie    od    30.07.2018 r.    do    20.08.2018 r.   dla  obrębów  ewidencyjnych:

  • Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście,  Manasterz,  WidaczówZagórze   gmina  Jawornik Polski.

O projekcie

08.03.2017 r.
O projekcie..

Powiat przeworski podpisał umowę udziału w Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej. Na jego budowę otrzyma ponad 9 mln złotych. Jest jednym z 22 powiatów biorących udział w projekcie.

Założeniem PSIP jest zinformatyzowanie całego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz innych ważnych informacji, tak, by dla całego województwa powstała jednolita baza danych dostępna dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędów. Prace nad PSIP potrwają do 2018 roku.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies