Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego.
Na terenie Powiatu Przeworskiego tak jak w roku ubiegłym realizowane będą zadania z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej,

która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j. z dnia 2019.02.15) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W 2020 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

1) Punkt w Kańczudze:

Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

a) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

b) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Adwokat)

c) w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30

- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)

c) w siedzibie Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)

d) w siedzibie Urzędu Gminy Gać, Gać 275:

- w piątki w godzinach od 9:00 do 11:00 (Radca prawny)

od 11:00 do 13:00 (Adwokat)

2) Punkt w Przeworsku:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia "Pasieka" Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie

a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00

- we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00

b) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

- w środy w godzinach od 09:00 do 13:00

c) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00

d) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00

3) Punkt w Sieniawie:

Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

a) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97

- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00

b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00

c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

- w środy godzinach od 9:00 do 13:00

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00

d) w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4

- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

29.11.2018 r.

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu,
która obejmuje w szczególności:

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies