Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Maćkówka

30.11.2021 r.

1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat” w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr: 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem „Scalenie wsi Maćkówka”
2. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa uczestnikom scalania została naliczona „d o p ł a t a”. W związku z powyższym proszę o wskazanie nr konta (zaświadczenie z banku) na które tut. Starostwo dokona przelewu, poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego do niniejszego pisma wniosku.  

Tel. do kontaktu 16 648 70 09 wew. 105.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze

02.09.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 21 września 2021 r. 

o godz. 9.00

przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we  wsi Maćkówka.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia  w posiadanie gruntów  wydzielonych  im  w  wyniku scalenia

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Maćkówka

02.09.2021 r.

Starosta Przeworski zawiadamia, że w dniu 02.09.2021 r. została wydana decyzja znak: GG.661.10.7.2021 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w miejscowości Maćkówka, gmina Zarzecze.
Decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 02.09.2021 r. oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zarzecze, wsi Maćkówka oraz BIP Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, piętro IV, pok. nr 418 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Załącznik:

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Maćkówka

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze

17.08.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021 poz. 735), w związku z art. 28 ust.1 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. - O scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.),

S T A R O S T A  P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e  z e b r a n i e  u c z e s t n i k ó w  s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze.

Zebranie odbędzie się w dniu 2 września 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Maćkówka.

C e l  z e b r a n i a : Celem zebrania jest odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Maćkówka.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego - w terminie: kwiecień – czerwiec 2021 r. w Remizie OSP we wsi Maćkówka odbędzie się indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów wsi Maćkówka

14.04.2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art.23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. 
o scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 908 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m   ż e:
w terminie:  kwiecień – czerwiec 2021 r.
w  Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Maćkówka odbędzie  się  indywidualne  okazanie  projektu  scalenia  gruntów wsi  Maćkówka.
O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
W toku czynności okazania  geodeta – wykonawca  scalenia  na podstawie rejestru szczegółowego  poscaleniowego będzie informował każdego uczestnika scalenia indywidualnie o obszarze  i  szacunku wydzielonych dla niego gruntów poscaleniowych.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies