Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

          Na terenie Powiatu Przeworskiego podmiotami należącymi do sektora pozarządowego są  szczególności: stowarzyszenia rejestrowe w tym ochotnicze straże pożarne, fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej rejestrowane w KRS, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej oraz stowarzyszenia zwykłe. Wśród organizacji pozarządowych najliczniejszą grupę stanowią organizacje prowadzące działalność kulturalną, sportową oraz działające na rzecz rozwoju powiatu.

          Do priorytetowych zadań publicznych Powiatu Przeworskiego przy współudziale organizacji pozarządowych, zgodnie z przyjętym programem współpracy należą:

 Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności zadania w zakresie:

 • organizowania konkursów o tematyce kulturalnej, które były przedsięwzięciem podtrzymującym tradycję narodową, ludową, pielęgnującym polskość oraz służącym rozwojowi świadomości ojczystej wśród dzieci i młodzieży,
 •  promowania działań i dokonań utrwalających tożsamość kulturalną powiatu, ochronę dóbr kultury i tradycji polskiej,
 •  wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej powiatowy w zakresie rozwoju kultury,
 •  wspierania inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych działających dla dobra lokalnej społeczności.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 • zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • popularyzacja i upowszechnienie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów oraz mistrzostw,
 • promowanie zdrowego stylu życia poprzez wspieranie organizacji zawodów sportowych ogólnie dostępnych dla mieszkańców powiatu.

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,
 • wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie organizacji pozarządowych w organizowaniu działalności sportowej, kulturalnej, turystyce i wypoczynku.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 • współpraca w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców biologicznych oraz rodziców zastępczych.

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Lista zadań wymienionych powyżej informowała organizacje o priorytetowych kierunkach działań na dany rok. Zarząd Powiatu na podstawie rozeznania lokalnych potrzeb lub na wniosek organizacji pozarządowych może określać w ciągu roku kolejne zadania, o których mowa w ust.1.

          Jedną z form współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do zadań Powiatu Przeworskiego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023.571).

 Tryb Małych Zleceń.

          W ramach Trybu małych zleceń, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023.571) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić ww. podmiotom z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia wspierał działania lokalnych organizacji pozarządowych poprzez współpracę o charakterze finansowym - konkursowym oraz rzeczowym. Przekazano m.in. materiały promocyjne, udzielano honorowego patronatu oraz współorganizowano wydarzenia o charakterze m.in. kulturalnym i sportowym.

Zgodnie z Programem współpracy Powiat Przeworski, oprócz współfinansowania projektów realizowanych przez III sektor, wspierał również organizacje w pozafinansowych formach współpracy tj.:

 • konsultacje dotyczące pisania projektów dotowanych przez Zarząd Powiatu,
 • monitorowanie bieżącej realizacji zadań, pomoc przy ich rozliczaniu,
 • informowanie o aktualnościach dotyczących działania trzeciego sektora,
 •  publikowanie na stronie internetowej Starostwa informacji o otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez inne instytucje państwowe,
 • informowanie o aktualnych programach i konkursach grantowych adresowanych m.in. do organizacji pozarządowych,
 • współorganizacja szkoleń dla ngo,
 • zapraszanie organizacji do udziału w powiatowych imprezach plenerowych, gdzie mogły promować swoją działalność,
 • wynajmowanie nieodpłatnie sal konferencyjnych.

Wszelkie informacje merytoryczne oraz wszechstronną pomoc organizacje pozarządowe mogą otrzymywać w Wydziale Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies