Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Konkurs "Mistrz Matematyki 2024"

05.04.2024 r.

plakat

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU PRZEWORSKIEGO –„MISTRZ MATEMATYKI” XXII edycja  
 
Organizatorzy:
•Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
•Starostwo Powiatowe w Przeworsku
•Zespół nauczycieli matematyki Powiatu Przeworskiego
 
Cele konkursu:
1.Promowanie uczniów szkół podstawowych uzdolnionych matematycznie  
2.Inspirowanieuczniówdorozwijaniazainteresowańmatematycznych,rozbudzanie
ciekawościpoznawczejorazpopularyzowaniematematykiwśróduczniówszkoły
podstawowej
3.Zachęcanienauczycielidopodejmowaniaróżnorodnychdziałań,poszukiwania
odpowiednich metod i form w zakresie pracy z uczniem zdolnym
4.Promowanie nauczycieli, którzy maję efekty w pracy z uczniami zdolnymi
 
Organizacja konkursu:
1.Konkurs odbywa się raz w ciągu każdego roku szkolnego.
2.Wkonkursiemogąwziąćudziałuczniowieklasósmychisiódmychszkółpowiatu
przeworskiego.
3.Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
4.Udział w konkursie jest bezpłatny.
5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu przez ucznia,
jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
6.Uczniowie deklarują chęć uczestnictwa w konkursie u swoich nauczycieli matematyki.
7.Każdyuczeńzgłoszonydokonkursuprzynosiwypełnioneipodpisaneprzez
rodziców/prawnychopiekunówoświadczeniew sprawieprzetwarzaniadanych
osobowych i wykorzystania wizerunku dziecka - Załącznik nr 2,
8.Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników
oraz wizerunku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku oraz
Starostwa Powiatowego w Przeworsku.  
9.Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap szkolny  
II etap powiatowy (75 minut)
I etap:
Zainteresowaninauczycielematematykiprzeprowadzająeliminacjeszkolnewe
własnymzakresie.Komisjękonkursowąpowołujedyrektorszkoły,wktórejodbywasię
konkurs.
Dodrugiegoetapu,każdaszkołakwalifikujeniewięcejniż2nuczniów,gdzie
n oznacza liczbę oddziałów klas siódmych lub ósmych w danej szkole.
 
Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać drogą elektroniczną na
adrese-mail: meniajas@gmail.com w terminie do 30.04.2024 r., wg wzoru - Załącznik nr 1. II etap:
Uczniowie rozwiązują zestaw zadań konkursowych – 6 zadań zamkniętych i 4 zadania
otwarte. Nie można korzystać z kalkulatora.  
 
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu:
 
9 maja 2024 r. o godz. 9:30
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. M. Konopnickiej 5
37– 200 Przeworsk
 
10. Prace konkursowe II etapu są kodowane. Sposób kodowania oraz rozkodowywania prac
ustala komisja konkursowa. Rozkodowanie następuje dopiero po dokonaniu oceny prac.
11. Wynikikonkursuogłaszanesąwtymsamymdniu,wktórymodbywa siękonkurs.
Wyniki zostaną przesłane na adresy z których zostały przesłane zgłoszenia.Decyzja
komisji jest ostateczna. Laureaci II etapu otrzymują dyplomy i nagrody, a zwycięzca
nagrodęi tytuł„MistrzMatematykiPowiatuPrzeworskiego2024”.Uroczyste
wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w terminie o którym zostają powiadomieni
laureaci i ich opiekunowie.
12. Opiekęnaduczestnikamikonkursusprawujenauczyciel–opiekunuczniów
oddelegowany ze szkoły.  
13. Osobasprawującaopiekęnaduczniamimożezostaćpowołanadozespołu
nadzorującego przebieg II etapu konkursu.
14. Wszelkiekosztyzwiązanezprzeprowadzeniemkonkursupokrywaszkoła,której
uczniowie biorą udział w konkursie.
15. Wymagany zakres materiału:
treści matematyczne zawarte w podstawie programowej przedmiotu matematyka dla
klas IV-VIII
16. Literatura:  
Dostępne na rynku podręczniki i zbiory zadań dla uczniów szkół podstawowych.
 
W razie niejasności związanych z konkursem prosimy o kontakt telefoniczny z panią Marzeną
Jaśkowiec tel. 509 032 375
 
Komisja Konkursowa w składzie:
Marzena Jaśkowiec – przewodnicząca  
Jadwiga Gwóźdź, Wiesława Augustyn – Daź, Małgorzata Posiak, Lucyna Pieniążek, Halina
Frankowska, Krzysztof Sokół, Joanna Mazur.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies