Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 

ul. Jagiellońska 10 
37 - 200 Przeworsk 
tel. (16) 648 70 09 
fax. (16) 648 94 84 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 17:00

środa, czwartek – 7:30 – 15:30

piątek – 7:30 – 14:00.

Kasa Starostwa Powiatowego czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 12:30

Starosta Przeworski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we czwartki od godz. 8:30 do godz. 14:30.
Rejestracja osób zainteresowanych odbywa sie osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu Starosty od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 

Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy.

NR KONTA

Bank Spółdzielczy Przeworsk O/Przeworsk

68 9106 0008 2001 0013 7908 0001

Uwaga: dla wystawców faktur VAT

W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń w VAT Powiatu Przeworskiego i jego jednostek budżetowych, uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Starostwo Powiatowe dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Powiat Przeworsk. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2017 r. ulegną zmianie dane do wystawiania faktury VAT:

Nabywca - Powiat Przeworsk

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

NIP 794-169-14-48

Odbiorca - Starostwo Powiatowe

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Starostwo Powiatowe.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące działalności poszczególnych wydziałów starostwa, taryfikator opłat oraz w zakładce „Do pobrania” wymagane dokumenty z nadzieją, że okażą się pomocne, gdy będziecie musieli Państwo załatwić konkretną sprawę.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Informacje

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


poniedziałek – 7:30 – 14:30
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 14:30
czwartek – 7:30 – 14:30
piątek – 7:30 – 13:00.

 

Odbiór dowodów rejestracyjnych (stałych) odbywa się w pokoju 309, III piętro od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


poniedziałek – 7:30 – 15:00
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 15:00
czwartek – 7:30 – 15:00
piątek – 7:30 – 13:30.

 

Starosta Przeworski informuje, że od dnia 7 września 2020 r. wizyta w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku (rejestracja pojazdów) będzie możliwa po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez stronę internetową powiatu przeworskiego

Dostępne są również inne formy złożenia dokumentacji pojazdu:

- internet (www.esp.pwpw.pl, https://obywatel.gov.pl, e-PUAP),

- złożenie dokumentacji pojazdu w biurze podawczym,

- wysłanie dokumentacji tradycyjną pocztą.

Stan realizacji spraw

Linki do strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html - prawo jazdy
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html - dowód rejestracyjny
http://autobusowyrozkladjazdy.pl/ - wyszukiwarka połączeń autobusowych


Elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca:www.esp.pwpw.pl

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:

www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przykład-sprzedaz-kupno-darowizne

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Telefony:  (16) 648 70 09 wew. 109, 110, 111, 115, 156, 157
Fax: (16) 648 94 84
E-mail:
pojazd@powiatprzeworsk.pl
kierowca@powiatprzeworsk.pl
komunikacja@powiatprzeworsk.pl

Pracownicy

Naczelnik Wydziału - (16) 648 70 09 wew. 157
Tomasz Kotliński 
 
Rejestracja i ewidencja pojazdów - (16) 648 70 09 wew. 156
Małgorzata Ochyra
Małgorzata Mazur
Agata Salwach
Magdalena Stańko
Marek Janisz
 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych – (16) 648 70 09 wew. 109
Marcin Krówka
 
Transport,
Ośrodki Szkolenia Kierowców,
Stacje Kontroli Pojazdów,
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych - (16) 648 70 09 wew. 115
Lucyna Krupa
Ewa Głowaty
 
Prawa Jazdy - (16) 648 70 09 wew. 111
Elżbieta Lechowicz
Tomasz Uberman
Małgorzata Przegrocka

Schemat procedury kontroli
Na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.): Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Więcej informacji: http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5369

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - mgr Jan Śliwa

e-mail: or@powiatprzeworsk.pl

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:
1)  opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu okresowej oceny pracowników i Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz ich aktualizacji,
2)  opracowywanie projektów zmian do rzeczowego wykazu akt,
3)  opracowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty z zakresu działania wydziału,
4)  prowadzenie rejestru porozumień zadań powierzonych do wykonywania innym jednostkom,
6)  prowadzenie rejestrów wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
7)  prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
8)  prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych,
9)  współdziałanie z naczelnikami wydziałów w zakresie spraw kadrowych,
10)  współpraca przy organizowaniu naboru kandydatów do pracy na wolnych stanowiskach urzędniczych oraz przy organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę,
11)  przygotowanie projektów decyzji w sprawach dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania i nagradzania pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 8 (we współpracy z naczelnikami merytorycznych wydziałów),
12)  opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących ustalania maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
13)  organizowanie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
14)  prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych i zwolnionych oraz bieżącej ewidencji wynagradzania pracowników,
15)  opracowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudniania i ruchu kadr,
16)  koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników oraz prowadzenie spraw praktyk uczniowskich i studenckich,
17)  obsługa i wprowadzanie danych do komputerowego programu kadrowego,
18)  przygotowywanie i prowadzenie listy obecności na dany miesiąc,
19)  prowadzenie spraw dotyczących urlopów oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
20)  sporządzanie umów zlecenia i innych na podstawie wniosków zgłoszonych przez naczelników wydziałów,
21)  prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników i czasopism oraz wydawnictw książkowych dla komórek organizacyjnych Starostwa,
22)  wykonywanie zadań związanych z wyborami,
23)  administrowanie sieciami lokalnymi,
24)  administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
25)  nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
26)  organizacja i nadzorowanie zabezpieczeń antywirusowych,
27)  zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, prowadzenie bieżącego serwisu technicznego sprzętu komputerowego, okablowania strukturalnego i oprogramowania, związanych z utrzymaniem systemów informatycznych Starostwa,
28)  tworzenie dziennych i miesięcznych kopii procesu tworzenia baz danych,
29)  planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do aktualnych potrzeb,
30)  opracowywanie projektów systemów i wykonywania prostych aplikacji przeznaczonych dla pojedynczych stanowisk pracy,
31)  nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania modyfikacji oprogramowania dla potrzeb Starostwa,
32)  prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
33)  prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania,
34)  realizacja zadań wynikających z polityki bezpieczeństwa Starostwa,
35)  szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów uniwersalnych oraz urządzeń komputerowych,
36)  administrowanie serwerem poczty elektronicznej,
37)  wdrażanie nowych osiągnięć w zakresie funkcjonowania sieci komputerowej urzędu,
38)  obsługa systemu informatycznego taryfikacji rozmów telefonicznych,
39)  przygotowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi specyfikacji technicznej w celu zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań Starostwa,
40)  zaopatrzenie w materiały biurowe oraz prowadzenie ewidencji materiałów biurowych,
41)  zamawianie pieczęci urzędowych, nagłówkowych oraz tablic według zgłoszonych wniosków,
42)  obsługa kancelaryjna Starostwa,
43)  obsługa centrali telefonicznej,
44)  prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa.

2.  W zakresie spraw obywatelskich i kombatantów:
1)  poświadczenie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać,
2)  umieszczanie na dokumencie obejmującym czynność prawną datowanej wzmiankami
0  walorze daty pewnej,
3)  udzielanie zezwoleń na zbieranie ofiar i zbiórek poza terenem kościelnym,
4)  wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych naobszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
5)  przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
6)  nadzór nad działalnością stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych,
7)  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych działających na terenie powiatu,
8)  nadzór nad działalnością fundacji, prowadzenie ewidencji fundacji działających na terenie powiatu,
9)  realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
10)  organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
11)  świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
12)  analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
13)  wydawanie decyzji o pomocy finansowej dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji,
14)  przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczenia pieniężnego osobie posiadającej ważną Kartę Polaka i zamierzającej osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
15)  przygotowywanie wniosków do wojewody o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z ustawą o Karcie Polaka.

3.  W zakresie bezpieczeństwa państwa, spraw obronnych i porządku publicznego:
1)  organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
2)  udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
3)  obsługa merytoryczna i formalna komisji,
4)  rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,
5)  przygotowywanie projektówcorocznych wytycznych Starosty w sprawie realizacji zadań obronnych oraz opracowywanie i uzgadnianie z Wojewodą 3-letnich programów oraz rocznych planów szkolenia obronnego,
6)  przygotowywanie projektów porozumień Starosty z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi dotyczących realizacji zadań obronnych z zakresu administracji samorządowej,
7)  planowanie i organizowanie działalności obronnej powiatu, współdziałanie w realizacji zadań z organami administracji niezespolonej oraz ukierunkowywanie i koordynacja zadań,
8)  prowadzenie spraw związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa w skali powiatu,
9)  prowadzenie katalogu zadań obronnych i przygotowywanie propozycji związanych z podziałem tych zadań na poszczególnych wykonawców oraz ich aktualizacja,
10)  prowadzenie spraw dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych,
11)  współdziałanie z policją, strażami miejskimi i innymi służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
12)  rozpatrywanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
13)  rozpatrywanie analiz oraz prognoz dotyczących występowania pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
14)  prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia imprez masowych i bezpieczeństwa publicznego,
15)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komisji bezpieczeństwa i porządku,
16)  przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych,
17)  prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa.

4. W zakresie ochrony ludności i infrastruktury:
1)  określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, oddziaływaniem sił przyrody oraz na wypadek wystąpienia kryzysu polityczno - militarnego oraz formułowanie wynikających z nich wniosków w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
2)  opracowywanie koncepcji struktur i treści planów obrony cywilnej powiatu, gminnych jednostek samorządu terytorialnego i wytycznych w zakresie ich wykonania,
3)  opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej, nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego,
4)  ustalanie procedur reagowania kryzysowego w zakresie obrony cywilnej,
5)  dokonywanie ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tym zakresie,
6)  ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej dla gminnych organów samorządu terytorialnego,
7)  organizacja i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej,
8)  organizacja systemu łączności dla potrzeb obrony cywilnej,
9)  przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad przygotowaniem do działania terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej,
10)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i terenowymi organami administracji wojskowej w dziedzinie obrony cywilnej,
11)  przygotowywanie i organizacja treningów sztabowych, gier decyzyjnych i ćwiczeń powiatowych obrony cywilnej, nadzór nad szkoleniami obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego,
12)  nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
13)  współudział w zabezpieczeniu dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji przed zagrożeniami,
14)  przygotowanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności oraz współudział w prowadzeniu akcji ratunkowych,
15)  upowszechnianie humanitarnych idei obrony cywilnej,
16)  nadzór nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,
17)  koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
18)  przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty w zakresie obrony cywilnej,
19)  koordynowanie oraz zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
20)  określanie zasad gospodarki sprzętem obrony cywilnej i nadzór nad ich stosowaniem,
21)  opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej,
22)  koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych,
23)  koordynowanie działań w zakresie zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
24)  prowadzenie powiatowego magazynu sprzętu obrony cywilnej,
25)  nadzór i koordynowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem niezbędnych środków do przetrwania i tymczasowego zakwaterowania poszkodowanej ludności,
26)  planowanie środków finansowych w budżecie powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,
27)  planowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
28)  aktualizacja bazy służącej obronie cywilnej,
29)  prowadzenie spraw związanych z Systemem Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemem Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz nadzór i koordynowanie tymi systemami na szczeblu powiatu,
30)  opracowanie i aktualizowanie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu na potrzeby obronne państwa,
31)  prowadzenie spraw związanych z ratownictwem medycznym.

5. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)  dokonywanie oceny zagrożeń występujących na obszarze powiatu, monitorowanie i prognozowanie ich rozwoju,
2)  uruchamianie procedur w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
3)  zapewnienie Staroście i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego informacji dotyczącej aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu,
4)  prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentów organizacyjno-planistycznych, a zwłaszcza Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Wojewodzie,
5)  prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem realizacji zadań określonych w ustawie o  zarządzaniu kryzysowym dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym, przekazywanie organom administracji publicznej włączonym w system zarządzania kryzysowego zarządzeń Starosty w sprawie ogłoszenia i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
6)  przygotowanie w oparciu o analizę zagrożeń na obszarze powiatu, propozycji wytycznych Starosty do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
7)  opiniowanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych
1  operatorów pocztowych w sytuacji szczególnych zagrożeń,
8)  zapewnienie dla potrzeb Starosty funkcjonowania łączności radiowej i systemów teleinformatycznych,
9)  gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, a także weryfikacja i aktualizacja baz danych,
10)  prowadzenie spraw związanych z obsługą działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
11)  współdziałanie z innymi jednostkami powiatowymi w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i zagrożeń w tym, udział w opracowywaniu Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią Powiatu Przeworskiego,
12)  prowadzenie analizy sił i środków systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
13)  opracowanie i aktualizowanie planu, ustalenie ilości preparatów stabilnego jodu przeznaczonego do ochrony tarczycy ludności oraz ustalanie miejsc ich przechowywania i dystrybucji na terenie powiatu.

7. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
1)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3)  sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
4)  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)  udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
6)  udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
7)  zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy,
8)  przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9)  udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10)  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
13)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
15)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
16)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
17)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
18)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
19)  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

8. Do zadań realizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)  odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
3)  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne,
4)  zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do informacji niejawnych,
5)  kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
6)  przeprowadzanie czasowej kontroli ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
7)  opracowanie planu ochrony informacji niejawnych, nadzór i jego realizacja,
8)  szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9)  wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
10)  współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
11)  informowanie na bieżąco Starosty o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa,
12)  opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową - w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
13)  wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadamiając Starostę i właściwą służbę ochrony państwa,
14)  opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" uzyskując ich zatwierdzenie przez Starostę,
15)  przeprowadzanie postępowań sprawdzających (zwykłych),
16)  wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
17)  zawiadamianie na piśmie Starosty o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństw

9. Do zakresu działania Kancelarii Tajnej należy:
1)  przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczone klauzulami: „tajne", „poufne" i „zastrzeżone" oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
2)  bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
3)  udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczonych klauzulami „tajne", „poufne" i „zastrzeżone" osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
4)  egzekwowanie zwrotu dokumentów zwierających informacje niejawne,
5)  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Starostwie,
6)  prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
7)  prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i innych, składanych przez pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
8)  prowadzenie spraw dotyczących pieczęci urzędowych, nagłówkowych i podpisowych.

10. Do zakresu działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku zgodnie z podpisanym porozumieniem należy:
1)  pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
2)  współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3)  nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
4)  współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
5)  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
6)  dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
7)  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

11. Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, którego obsługę zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich należy:
1)  prowadzenie bieżącej analizy prognozowanej i rzeczywistej sytuacji zagrożeń
2)  opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie ochrony i ostrzegania ludności dla Starosty,
3)  alarmowanie zagrożonej ludności powiatu za pomocą scentralizowanych systemów alarmowych oraz za pośrednictwem podległych elementów SWA na terenie powiatu,
4)  przekazywanie informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach na terenie powiatu do WOADA,
5)  przekazywanie jednostkom SWA w terenie instrukcji i wytycznych Szefa OC powiatu dotyczących wykrywania i rozpoznania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania,
6)  wymiana informacji z organami kierowniczymi szczebla powiatowego służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i ochronę ludności,
7)  wymiana informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach ze służbami dyżurnymi sąsiednich powiatów i województw oraz ministerstw i urzędów centralnych, w których służby takie zostały utworzone.


Jednocześnie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2009r. upłynął termin wypowiedzenia przez Wojewodę Podkarpackiego porozumień w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu przyjmowania wniosków paszportowych, zawartych z Powiatami z terenu Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym likwidacji ulegają Powiatowe Punkty Paszportowe, w tym także Punkt Paszportowy w Przeworsku.

Przyjmowanie wniosków paszportowych odbywać się będzie w Oddziale Paszportów w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie - ul. Grunwaldzka 15 przyjmowanie wniosków paszportowych - tel.: (17) 867-10-29, 867-10-30, 867-10-31, 867-10-32, 867-10-33 wydawanie paszportów -tel.: (17) 867-10-45 Kierownik Oddziału Paszportów - tel. (17) 867-10-35

oraz w Oddziałach Zamiejscowych:

Przemyśl - ul. Mickiewicza 10

przyjmowanie wniosków paszportowych -tel.; (16) 678-50-51 w. 206

wydawanie paszportów - tel.: (16) 678-25-18, 678-50-51 w. 224

Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -tel. (16) 678-21-10,  678-50-51 w. 221

Krosno - ul. Bieszczadzka 1

centrala tel. (13) 43-72-800

Tarnobrzeg - ul. 1-go Maja 4a

tel.: 822-15-95 w. 314

Wszystkie paszporty wydane do tej pory bez względu na ich rodzaj, zachowują ważność do terminów w nich określonych.

Opłaty za wydanie paszportów nie ulegają zmianie.
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji w tej sprawie pod numerem telefonu: (16) 678-21-10.

Więcej informacji: http://www.bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5049

Wydział Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Naczelnika Wydziału - Piotr Sidor

e-mail: ag@powiatprzeworsk.pl

Do zakresu działania Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych należy:
1.W zakresie gospodarczym:
1)  zawieranie i wypowiadanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, umów na dostawę mediów,
2)  rozliczanie i wystawianie faktur oraz not księgowych,
3)  rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania budynków oraz lokali mieszkalnych, zabezpieczanie określonych nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
4)  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu wraz z jednostkami podległymi,
5)  zakup usług i dostaw,
6)  nadzór nad inwestycjami remontowo-budowlanymi,
7)  sporządzanie sprawozdań dot. nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, zasobów mieszkaniowych i innych,
8)  prowadzenie spraw dotyczących monitoringu i zabezpieczenia mienia w budynkach Starostwa,
9)  prowadzenie gospodarki lokalami i zapewnienie właściwego stanu oraz warunków użytkowania pomieszczeń biurowych i innych,
10)  planowanie i prowadzenie remontów budynków,
11)  organizowanie bieżącej konserwacji budynków, pomieszczeń i urządzeń technicznych,
12)  wykonywanie drobnych napraw sprzętu i wyposażenia w własnym zakresie lub zlecanie napraw firmom specjalistycznym,
13)  utrzymanie czystości oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń oraz terenu wokół budynków,
14)  zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
15)  zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów, w tym bieżąca aktualizacja tablic informacyjnych oraz wywieszek informacyjnych na drzwiach pomieszczeń biurowych Starostwa,
16)  zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania dźwigu osobowego,
17)  zabezpieczenie łączności telefonicznej,
18)  rozliczanie rozmów telefonicznych,
19)  logistyczna obsługa uroczystości okolicznościowych,
20)  planowanie i realizacja wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną Starostwa,
21)  realizacja zadań związanych z utrzymaniem w sprawności techniczno-eksploatacyjnej obiektów specjalnych (stanowisko kierowania),
22)  zaopatrzenie materiałowo-techniczne,
23)  organizowanie usług dotyczących konserwacji i napraw urządzeń kopiujących,
24)  prowadzenie gospodarki materiałowej środków trwałych,
25)  przyjęcie i znakowanie oraz prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
26)  prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem oraz przejmowaniem środków trwałych i wyposażenia Starostwa,
27)  likwidacja i przekazanie do utylizacji środków trwałych,
28)  likwidacja i przekazanie do stacji demontażu pojazdów nabytych w drodze postępowania sądowego na rzecz powiatu,
29)  gospodarowanie taborem samochodowym, w tym m.in. prowadzenie ewidencji kart drogowych i ich rozliczanie, rozliczanie kosztów eksploatacji samochodów, zabezpieczenie obsługi transportu osobowego,
30)  analiza czasu pracy oraz sporządzanie kart pracy pracowników obsługi,
31)  prowadzenie kart indywidualnego wyposażenia pracowników obsługi,
32)  zakup środków ochrony osobistej.

2. W zakresie rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy pomocowych:
1) współpraca z administracją rządową, samorządami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie rozwoju regionalnego i pozyskiwania funduszy pomocowych, a także w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych powiatu,
2)  opracowywanie i przedkładanie zarządowi powiatu propozycji dotyczących kierunków rozwoju powiatu,
3)  gromadzenie i analizowanie danych na temat rozwoju gospodarczego powiatu, w tym udostępnianie zainteresowanym stronom aktualnych danych na temat rozwoju gospodarczego powiatu,
4)  opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,
5)  koordynowanie i realizacja strategii i planu rozwoju powiatu,
6)  inicjowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy powiatem i partnerami krajowymi,
7)  identyfikacja programów UE oraz inicjowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków UE i środków Budżetu Państwa,
8)  przygotowanie wniosków aplikacyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez powiat współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
9)  monitorowanie i raportowanie z realizacji projektów wykonywanych w ramach funduszy pomocowych,
10)  wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości projektów,
11)  koordynacja prac nad należytym wydatkowaniem oraz rozliczaniem środków finansowych z funduszy pomocowych,
12)  przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i lata następne,
13)  opracowanie zbiorczych propozycji rzeczowych do wieloletnich planów inwestycyjnych powiatu,
14)  pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o funduszach UE, w tym o dostępnych programach UE przeznaczonych na rozwój lokalny i ponadlokalny,
15)  przygotowywanie zbiorczego zestawienia projektów realizowanych przez powiat ze środków zewnętrznych,
16)  koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w przedsięwzięciach dotyczących wdrażania modelu partnerstwa lokalnego, w tym nawiązywanie i utrzymanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami.

3. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w szczególności:
1)  opracowywanie projektu rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, konsultowanie oraz monitorowanie jego realizacji,
2)  opracowywanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
3)  śledzenie zmian legislacyjnych, orzecznictwa i rekomendacji w zakresie dobrej praktyki dotyczącej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz opracowywanie planów ich wdrożenia,
4)  zamieszczanie na stronie internetowej informacji dla organizacji pozarządowych,
5)  inicjowanie działań integrujących i budujących platformę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem,
6)  organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe,
7)  udział w realizacji zadań dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
8)  udział w kontroli realizacji zadania publicznego,
9)  pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych dla organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej,
10)  prowadzenie dokumentacji oraz koordynowanie pracami powiatowej rady pożytku publicznego,
11)  przygotowywanie dla zarządu powiatu propozycji zadań, które mogą być realizowane środków zewnętrznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań własnych powiatu,
12)  opracowanie projektów uchwał rady powiatu dotyczących sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego,
13)  realizacja zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

4. W zakresie zamówień publicznych:
1) opracowanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy,
2)  przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo wg procedur i zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)  przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo wg procedur i zasad wynikających z zawartych umów z instytucjami lub organizacjami udzielającymi wsparcia finansowego na realizację projektów/zadań powiatu do których zastosowania nie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
4)  udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowywania i/lub przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
5)  sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6)  przechowywanie pełnej dokumentacji zamówienia publicznego, w szczególności protokołu z załącznikami oraz ofert,
7)  nadzór i kontrola nad wskazanymi przez zarząd powiatu postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
8)  prowadzenie rejestru umów w sprawie zamówień publicznych,
9)  prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
10)  sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
11)  prowadzenie obsługi i ewidencji korespondencji w sprawach zamówień publicznych między Starostwem a Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
12)  bieżące informowanie kierownika zamawiającego (Starosty) o wszelkich problemach występujących zarówno w trakcie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i po jego przeprowadzeniu,
13)  przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień realizowanych na podstawie Instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu powiatu na zadania o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
14)  prowadzenie rejestru umów zawartych na podstawie Instrukcji,
15)  prowadzenie rejestru zamówień udzielonych na podstawie Instrukcji, przechowywanie dokumentacji z przeprowadzanych postępowań realizowanych na podstawie instrukcji.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Załatw sprawę on-line: https://sip.powiatprzeworsk.pl/cms/

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Marek Markiewicz – pok. 417
Sprzedaż (wypisy, wyrysy, mapa ewidencyjna i zasadnicza), wydawanie materiałów geodezyjnych – pok. 5

Ewidencja gruntów i budynków – pok. 407, 408, 410
Ewidencja gruntów i budynków (orzecznictwo, modernizacje) - pok. 409
Scalenia i wymiana gruntów – pok. 414, 418
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów – pok. 414
Uzgadnianie dokumentacji projektowej – pok. 415
Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych – pok. 416
Kontrola i odbiór robót geodezyjnych – pok. 4
Mapa numeryczna, przygotowanie materiałów do zgłoszeń geodezyjnych - pok. 9
Kierownik PODGiK – Barbara Kuter – pok. 10
 
Wiecej informacji: http://www.bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5364

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Natalia Piątek

 

Więcej informacji: http://www.bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5047

 

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia
Naczelnik Wydziału - Joanna Mordarska

e-mail: edukacja@powiat.przeworsk.pl

Więcej informacji: http://www.bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5052

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Budynek Starostwa,
IV piętro, pokój nr. 424, tel. 16 648 70 09 wew. 199
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku: Katarzyna Hawro

Wićej informacji:http://www.bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5445

Zobacz:

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies