Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 

ul. Jagiellońska 10 
37 - 200 Przeworsk 
tel. (16) 648 70 09 
fax. (16) 648 94 84 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 17:00

środa, czwartek – 7:30 – 15:30

piątek – 7:30 – 14:00.

Kasa Starostwa Powiatowego czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 12:30

Starosta Przeworski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we czwartki od godz. 8:30 do godz. 14:30.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa sie osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu Starosty od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 

Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy.

NR KONTA

Bank Spółdzielczy Przeworsk O/Przeworsk

68 9106 0008 2001 0013 7908 0001

Uwaga: dla wystawców faktur VAT

W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń w VAT Powiatu Przeworskiego i jego jednostek budżetowych, uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Starostwo Powiatowe dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Powiat Przeworsk. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2017 r. ulegną zmianie dane do wystawiania faktury VAT:

Nabywca - Powiat Przeworsk

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

NIP 794-169-14-48

Odbiorca - Starostwo Powiatowe

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Starostwo Powiatowe.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące działalności poszczególnych wydziałów starostwa, taryfikator opłat oraz w zakładce „Do pobrania” wymagane dokumenty z nadzieją, że okażą się pomocne, gdy będziecie musieli Państwo załatwić konkretną sprawę.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Informacje

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


poniedziałek – 7:30 – 14:30
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 14:30
czwartek – 7:30 – 14:30
piątek – 7:30 – 13:00.

Odbiór dowodów rejestracyjnych (stałych) odbywa się w pokoju 309, III piętro od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


poniedziałek – 7:30 – 15:00
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 15:00
czwartek – 7:30 – 15:00
piątek – 7:30 – 13:30.

Starosta Przeworski informuje, że od dnia 7 września 2020 r. wizyta w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku (rejestracja pojazdów) będzie możliwa po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez stronę internetową powiatu przeworskiego

Dostępne są również inne formy złożenia dokumentacji pojazdu:

- internet (www.esp.pwpw.pl, https://obywatel.gov.pl, e-PUAP),

- złożenie dokumentacji pojazdu w biurze podawczym,

- wysłanie dokumentacji tradycyjną pocztą.

Stan realizacji spraw

Linki do strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html - prawo jazdy
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html - dowód rejestracyjny
http://autobusowyrozkladjazdy.pl/ - wyszukiwarka połączeń autobusowych


Elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca:www.esp.pwpw.pl

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:

www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przykład-sprzedaz-kupno-darowizne

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Telefony:  (16) 648 70 09 wew. 109, 110, 111, 115, 156, 157
Fax: (16) 648 94 84
E-mail:
pojazd@powiatprzeworsk.pl
kierowca@powiatprzeworsk.pl
komunikacja@powiatprzeworsk.pl

Pracownicy

Naczelnik Wydziału - (16) 648 70 09 wew. 157
Tomasz Kotliński 
 
Rejestracja i ewidencja pojazdów - (16) 648 70 09 wew. 156
Małgorzata Ochyra
Małgorzata Mazur
Agata Salwach
Magdalena Stańko
Marek Janisz
 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych – (16) 648 70 09 wew. 109
Marcin Krówka
 
Transport,
Ośrodki Szkolenia Kierowców,
Stacje Kontroli Pojazdów,
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych - (16) 648 70 09 wew. 115
Lucyna Krupa
Ewa Głowaty
 
Prawa Jazdy - (16) 648 70 09 wew. 111
Elżbieta Lechowicz
Tomasz Uberman
Małgorzata Przegrocka

Schemat procedury kontroli
Na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.): Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Więcej informacji: http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5369

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - mgr Jan Śliwa

e-mail: or@powiatprzeworsk.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1.  W zakresie spraw organizacyjnych:

   1) opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Regulaminu
       Wynagradzania, Regulaminu okresowej oceny pracowników i Regulaminu przeprowadzania
       służby przygotowawczej oraz ich aktualizacji,
   2) opracowywanie projektów zmian do rzeczowego wykazu akt,
   3) opracowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty z zakresu działania
       wydziału,
   4) prowadzenie rejestru porozumień zadań powierzonych do wykonywaniainnym jednostkom,
   6) prowadzenie rejestrów wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
   7) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
   8) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów powiatowych
       jednostek organizacyjnych,
   9) współdziałanie z naczelnikami/kierownikami w zakresie spraw kadrowych,
 10) współpraca przy organizowaniu naboru kandydatów do pracy na wolnych stanowiskach
       urzędniczych oraz przy organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego
       tę służbę,
 11) przygotowanie projektów decyzji w sprawach dotyczących nawiązania i rozwiązania
       stosunku pracy, awansowania i nagradzania pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (we współpracy z naczelnikami/kierownikami merytorycznych komórek organizacyjnych),
 12) opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących ustalania maksymalnego miesięcznego
       wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek
       organizacyjnych,
 13) organizowanie okresowych ocenpracowników zatrudnionych nastanowiskach urzędniczych,
 14) prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych i zwolnionych oraz bieżącej ewidencji
       wynagradzania pracowników,
 15) opracowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnianiairuchu kadr,
 16) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników oraz
       prowadzenie spraw praktyk uczniowskich i studenckich,
     17) obsługa i wprowadzanie danych do komputerowego programu kadrowego,
 18) przygotowywanie i prowadzenie listy obecności na dany miesiąc,
 19) prowadzenie sprawdotyczących urlopów orazprowadzenie dokumentacji dotyczącej
      profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
20) sporządzanie umów zlecenia i innych na podstawie wniosków zgłoszonych przez
      naczelników/kierowników właściwych komórek organizacyjnych,
21) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników i czasopism oraz wydawnictw
 książkowych dla komórek organizacyjnych Starostwa,
22) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Powiatu,   
23) zaopatrzenie w materiały biurowe oraz prowadzenie ewidencji materiałów biurowych,
24) zamawianie pieczęci urzędowych, nagłówkowych oraz tablic według zgłoszonych wniosków,
26) obsługa kancelaryjna Starostwa, 
27) obsługa centrali telefonicznej,
       28) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa.
       
2.  W zakresie informatyki i obsługi systemów teleinformatycznych:

1)  w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)  zapewnienie ciągłości działania i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz ich bieżący nadzór i kontrola,
b)  zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
c)  wykonywanie zadań związanych z informatyzacją Urzędu we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych, w szczególności wdrażanie rozwiązań informatycznych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi prace wdrożeniowe i serwisowe,
d)  administracja siecią LAN, WAN, serwerami lokalnymi i zasobami dyskowymi i systemem antywirusowym,
e)  administracja systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w komórkach organizacyjnych urzędu,
f)  administracja systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w urzędzie,
g)  administracja systemem informacji przestrzennej i portalem organu prowadzącego zasób PZGiK,
h)  administrowanie kontem Urzędu na e-PUAP oraz konfiguracja i synchronizacja ePUAP z EZD,
i)  wykonywanie zadań związanych z administrowaniem serwisów internetowych, poczty elektronicznej i zasobów chmurowych,
j)  wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych, w szczególności danych przechowywanych w bazach danych i plikach aplikacji komputerowych,
k)  sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem monitoringu i alarmowania urzędu,
l)  sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem monitoringu powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w Powiecie Przeworskim,
m)  sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem rezerwacji internetowej,
n)  sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem RCP urzędu,
2)  w zakresie informatyzacji:
a)  współpraca z centrum certyfikacji w zakresie zamawiania i odnawiania certyfikatów SSL
i certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych,
b)  nadzór nad legalnością i aktualnością oprogramowania w zakresie nadzorowanych systemów teleinformatycznych,
c)  prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
d)  prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania,
e)  przygotowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu specyfikacji technicznej w celu zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
f)  przygotowywanie sprawozdań z zakresu technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
g)  pomoc w zakresie obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i wymiany informacji w postaci elektronicznej,
h)  szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów uniwersalnych oraz urządzeń komputerowych,
3)  w zakresie serwisu:
a)  nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
b)  zapewnienie ciągłości działania sprzętu i oprogramowania funkcjonującego w urzędzie, instalacja, serwisowanie i administracja stacjami roboczymi, diagnostyka problemów, naprawa, modernizacja, usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
c)  zapewnienie działania urządzeń peryferyjnych,
d)  obsługa i utrzymanie sprawności technicznej systemu do zarządzania obradami rady powiatu, w tym pomoc w obsłudze technicznej narad, spotkań i sesji rady powiatu,
e)  obsługa oprogramowania do wideokonferencji, w tym obsługa techniczna narad, spotkań i sesji rady powiatu realizowanych w formie wideokonferencji,
f)  obsługa techniczna centrali telefonicznej i pomoc techniczna w obsłudze linii telefonii stacjonarnej i komórkowej,
g)  obsługa techniczna systemu dozoru wizyjnego oraz systemu alarmowania i kontroli dostępu,
h)  sporządzanie kopii nagrań zapisów video z systemu dozoru wizyjnego,
4)  w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i cyberbezpieczeństwa:
a)  wykonywanie zadań lokalnego administratora systemów urzędu i administratora bezpieczeństwa informacji w pionie informacji niejawnej,
b)  zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie ochrony systemów teleinformatycznych,w których są przetwarzane informacje niejawne,
c)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem ochrony danych przetwarzanych
w administrowanych systemach oraz aplikacjach, w szczególności monitorowanie zabezpieczeń zbiorów danych i udostępnianych usług przed możliwymi atakami cybernetycznymi,
d)  reagowanie na incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa,
e)  zgłaszanie ujawnionych incydentów cyberbezpieczeństwa do właściwego CSIRT GOV oraz zapewnienie obsługi incydentu i incydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT GOV,
f)  podejmowanie działań zabezpieczających w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla eksploatowanych systemów w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, oraz współdziałanie z CSIRT GOV w zakresie wprowadzanych stopni alarmowych CRP,
g)  przygotowywanie i monitorowanie bezpiecznych kanałów VPN umożliwiających pracę zdalną     i wykonywanie właściwym podmiotom prac serwisowych,
h)  pomoc przy szacowaniu ryzyka bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych,
i)  wsparcie Inspektora Ochrony Danych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w aktualizowaniu polityki zarządzania systemem informatycznym,
j)  przechowywanie kopii bezpieczeństwa.
3.  Wzakresie spraw obywatelskich i kombatantów:

1) poświadczenie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać,
2) umieszczaniena dokumencieobejmującym czynność prawną datowanej wzmiankami
  o walorze daty pewnej,
3) udzielanie zezwoleń na zbieranie ofiar i zbiórek poza terenem kościelnym,
4) wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub
  jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
5) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz
  poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
6) nadzór nad działalnością stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych,
7) prowadzenie ewidencjistowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych działających na terenie
  powiatu,
8) nadzór nad działalnością fundacji, prowadzenie ewidencji fundacji działających na
  terenie powiatu,
      9) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej
          i usług opiekuńczych,
           10) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość
                 Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
           11) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
                 w drodze wyjątku emerytur i rent,
           12) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym
                 zakresie stosownych inicjatyw,
           13) wydawanie decyzji o pomocy finansowej dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji,
           14) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczenia pieniężnego osobie posiadającej
                 ważną Kartę Polaka i zamierzającej osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
                 na stałe,
           15) przygotowywanie wniosków do wojewody o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń
                 pieniężnych zgodnie z ustawą o Karcie Polaka,
16) realizacja zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie zawartych porozumień z
                 okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych.

4. W zakresie bezpieczeństwa państwa, spraw obronnych i porządku publicznego:

     1) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
     2) udział w pracach PowiatowejKomisji Lekarskiej,
     3) obsługa merytoryczna i formalnakomisji,
     4) rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,
   5) planowanie i realizacja zadań obronnych, w tym realizacja zadań planowaniaoperacyjnegooraz rocznych przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych,
   6) zapewnienie warunków do zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP,
   7) przygotowanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych,
   8) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym rozwinięcia głównego stanowiska kierowania Starosty i zapasowego miejsca pracy,
  9)planowanie i realizacja świadczeń na rzecz obrony,
 10) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń obronnych,
 11) działalność kontrolna Starosty w zakresie kontroli pozamilitarnych przygotowańobronnych,
 12) realizacja zadań z zakresu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronnepaństwa,
    13) współdziałanie z policją, strażami miejskimi i innymi służbami porządkowymi w zakresie
          bezpieczeństwa i porządku publicznego,
    14) rozpatrywanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
    15) rozpatrywanie analiz oraz prognoz dotyczących występowania pożarów, klęsk żywiołowych
          oraz innych miejscowych zagrożeń,
    16) prowadzenie sprawdotyczącychzabezpieczenia imprez masowych i bezpieczeństwa publicznego,
    17) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komisji bezpieczeństwa i porządku,
    18) przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych,
    19) prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa.
 
5. W zakresie ochrony ludności i infrastruktury:

1)  określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, oddziaływaniem sił przyrody oraz
   na wypadek wystąpienia kryzysu polityczno – militarnego oraz formułowanie wynikających
   z nich wniosków w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
   2) opracowywanie koncepcji struktur i treści planów obrony cywilnej powiatu, gminnych
       jednostek samorządu terytorialnegoi wytycznych w zakresie ich wykonania,
 3) opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej, nadzór nad
   opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego,
   4) ustalanie procedur reagowania kryzysowego w zakresie obrony cywilnej,
   5) dokonywanie ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć
       zmierzających do pełnej realizacji zadań w tym zakresie,
   6) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej dla gminnych organów samorządu terytorialnego,    
   7) organizacja i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej,
   8) organizacja systemu łączności dla potrzeb obrony cywilnej,
   9) przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnejoraz nadzór nad przygotowaniem
       do działania terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej,
 10) współpraca z organizacjami pozarządowymi i terenowymi organami administracji wojskowej w dziedzinie obrony cywilnej,
 11) przygotowywanie i organizacja treningów sztabowych, gier decyzyjnych i ćwiczeń powiatowych obrony cywilnej, nadzór nad szkoleniami obrony cywilnejw jednostkach samorządu terytorialnego,
 12) nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem ludności do uczestnictwa  
       w powszechnej samoobronie,
 13) współudział w zabezpieczeniu dóbr kultury, urządzeń użyteczności publiczneji ważnej dokumentacji przed zagrożeniami,
 14) przygotowanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności oraz współudział w prowadzeniu
     akcji ratunkowych,
 15) upowszechnianie humanitarnych idei obrony cywilnej,
   16) nadzór nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów
         żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,
 17) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia
   akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń
   środowiska,
18) przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty
    w zakresie obrony cywilnej,
19) koordynowanie oraz zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki
    techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
20) określanie zasad gospodarki sprzętem obrony cywilnej i nadzór nad ich stosowaniem,
21) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej
    budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej,
22) koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń
    zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych,
23) koordynowanie działań w zakresie zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
24) prowadzenie powiatowego magazynu sprzętu obrony cywilnej,
25) nadzór i koordynowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem niezbędnych środków
 do przetrwania i tymczasowego zakwaterowania poszkodowanej ludności,
26) planowanie środków finansowych w budżecie powiatu na realizację zadań inwestycyjnych
    i bieżących oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,
27) planowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
28) aktualizacja bazy służącej obronie cywilnej,
29) prowadzenie spraw związanych z Systemem Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemem
    Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz nadzór i koordynowanie tymi systemami na szczeblu
    powiatu.
  
6. W zakresie zarządzania kryzysowego:

  1) dokonywanie oceny zagrożeń występujących na obszarze powiatu, monitorowanie
      i prognozowanie ich rozwoju,
 2) uruchamianie procedur w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania ludności
   o zagrożeniach,
 3) zapewnienie Staroście i PowiatowemuZespołowi Zarządzania Kryzysowego informacji
   dotyczącej aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu,
 4) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentów organizacyjno-
   planistycznych, a zwłaszcza Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz przedkładanie
   go do zatwierdzenia Wojewodzie,
 5) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem realizacji zadań określonych w ustawie
   o zarządzaniu kryzysowym dla Powiatowego Centrum ZarządzaniaKryzysowego w tym,
   przekazywanieorganom administracji publicznej włączonym w system zarządzania
   kryzysowego zarządzeń Starosty w sprawie ogłoszenia i odwoływania pogotowia i alarmu
   przeciwpowodziowego,
 6) przygotowanie w oparciu o analizę zagrożeń na obszarze powiatu, propozycji wytycznych
   Starosty do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 7) opiniowanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia gminnych planówzarządzania
   kryzysowego oraz uzgadnianie planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych
   i operatorów pocztowych w sytuacji szczególnych zagrożeń,
 8) zapewnienie dla potrzeb Starosty funkcjonowania łączności radioweji systemów
   teleinformatycznych,
  9) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach
      w sytuacjach kryzysowych, a także weryfikacja i aktualizacja baz danych,
10) prowadzenie spraw związanych z obsługą działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania
      Kryzysowego,  
11) współdziałanie z innymi jednostkami powiatowymi w zwalczaniu klęsk żywiołowych
      i zagrożeń w tym, udział w opracowywaniu Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią
      Powiatu Przeworskiego,
12) prowadzenie analizy sił i środków systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
13) opracowanie i aktualizowanie planu, ustalenie ilości preparatów stabilnego jodu
      przeznaczonego do ochrony tarczycy ludności oraz ustalanie miejsc ich przechowywania
      i dystrybucji na terenie powiatu,
14) prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

7. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
   2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
     z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
   3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
     bezpieczeństwa i higieny pracy,
   4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa          i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  6)   udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
     7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych
       oraz nowo wprowadzanych procesach pracy,
   8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
       na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
     poszczególnych stanowiskach pracy,
 11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
     wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
     na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12)   prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
     wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,    
 13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
     występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie
     organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
     i higieny pracy,
17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
    pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
    pracowników,
18)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
19)   inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki
    bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

8. Dozadań realizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony InformacjiNiejawnych należy:
  
   1) odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
   2) zapewnienie ochronyinformacji niejawnych,
   3) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje
       niejawne,
   4) zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu uniemożliwienia osobom
       nieupoważnionym dostępu do informacji niejawnych,
   5) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
   6) przeprowadzanie czasowej kontroli ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów
       niejawnych,
   7) opracowanie planuochrony informacji niejawnych, nadzór i jego realizacja,
   8) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
   9) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony
       informacji niejawnych,
 10) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
 11) informowanie na bieżąco Starosty o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa,
 12) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne
       stanowiące tajemnicę państwową – w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 13) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadamiającStarostę i właściwą służbę ochrony państwa,
 14) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych
       stanowiących tajemnicę służbową –oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” uzyskując ich zatwierdzenie przez Starostę,
 15) przeprowadzanie postępowań sprawdzających (zwykłych),
 16) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 17) zawiadamianie na piśmie Starosty o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństw .
    
9. Do zakresu działania Kancelarii Tajnej należy:

  1) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywaniei wysyłanie dokumentów
      zawierających informacje niejawne, oznaczone klauzulami: „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”
      oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
2)  bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  3) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierającychinformacje niejawne oznaczonych
      klauzulami „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” osobom posiadającym stosowne poświadczenie
      bezpieczeństwa,
  4) egzekwowanie zwrotu dokumentów zwierających informacje niejawne,
  5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Starostwie,
  6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentamizawierającymi informacje
      niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
  7) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i innych, składanych przez
      pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników powiatowych jednostek
      organizacyjnych,
  8) prowadzenie spraw dotyczących pieczęci urzędowych, nagłówkowych i podpisowych.

    10. Do zakresu działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę
        zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz Komenda Powiatowa
        Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku zgodnie z podpisanym porozumieniem należy:

 1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
          zarządzania kryzysowego,
     2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
     3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
         ostrzegania ludności,
     4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
     5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawczei humanitarne,
     6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
     7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

  11. Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, którego obsługę
        zapewnia Wydział Organizacyjnyi Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie bieżącej analizy prognozowanej i rzeczywistej sytuacji zagrożeń
2) opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie ochrony i ostrzegania ludności dla Starosty,
3) alarmowanie zagrożonej ludności powiatu za pomocą scentralizowanych systemów
  alarmowych oraz za pośrednictwem podległych elementów SWA na terenie powiatu,
4) przekazywanie informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach na terenie powiatu do WOADA,
5) przekazywanie jednostkom SWA w terenie instrukcji i wytycznych Szefa OC powiatu
  dotyczących wykrywania i rozpoznania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania,
6) wymiana informacji z organami kierowniczymi szczebla powiatowego służb odpowiedzialnych
  za bezpieczeństwo publiczne i ochronę ludności,
7) wymiana informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach ze służbami dyżurnymi sąsiednich
  powiatów i województw oraz ministerstw i urzędów centralnych, w których służby takie
  zostały utworzone.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2009r. upłynął termin wypowiedzenia przez Wojewodę Podkarpackiego porozumień w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu przyjmowania wniosków paszportowych, zawartych z Powiatami z terenu Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym likwidacji ulegają Powiatowe Punkty Paszportowe, w tym także Punkt Paszportowy w Przeworsku.

Przyjmowanie wniosków paszportowych odbywać się będzie w Oddziale Paszportów w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie - ul. Grunwaldzka 15 przyjmowanie wniosków paszportowych - tel.: (17) 867-10-29, 867-10-30, 867-10-31, 867-10-32, 867-10-33 wydawanie paszportów -tel.: (17) 867-10-45 Kierownik Oddziału Paszportów - tel. (17) 867-10-35

oraz w Oddziałach Zamiejscowych:

Przemyśl - ul. Mickiewicza 10

przyjmowanie wniosków paszportowych -tel.; (16) 678-50-51 w. 206

wydawanie paszportów - tel.: (16) 678-25-18, 678-50-51 w. 224

Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -tel. (16) 678-21-10,  678-50-51 w. 221

Krosno - ul. Bieszczadzka 1

centrala tel. (13) 43-72-800

Tarnobrzeg - ul. 1-go Maja 4a

tel.: 822-15-95 w. 314

Wszystkie paszporty wydane do tej pory bez względu na ich rodzaj, zachowują ważność do terminów w nich określonych.

Opłaty za wydanie paszportów nie ulegają zmianie.
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji w tej sprawie pod numerem telefonu: (16) 678-21-10.

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5049

Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału - Piotr Sidor

III piętro, p. 314, tel. 16 648 70 09 w. 114,
e-mail: rozwojregionalny@powiatprzeworsk.pl
zamowienia@powiatprzeworsk.pl
promocja@powiatprzeworsk.pl


 Do zadań Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych należy:

1. W zakresie rozwoju powiatu i pozyskiwania funduszy pomocowych:

    1) współpraca z administracją rządową, samorządami,stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie rozwoju regionalnego i pozyskiwania funduszy pomocowych, a także w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych powiatu,
  2) opracowywanie i przedkładanie zarządowi powiatu propozycji dotyczących kierunków rozwoju powiatu,
   3) gromadzenie i analizowanie danych na temat rozwoju gospodarczego powiatu, w tym
       udostępnianie zainteresowanym stronom aktualnych danych na temat rozwoju gospodarczego powiatu,
   4) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,
   5) koordynowanie i realizacja strategii i planu rozwoju powiatu,
   6) inicjowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy powiatem i partnerami krajowymi,
   7) identyfikacja programów UE oraz inicjowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków UE i środków Budżetu Państwa,
   8) przygotowanie wniosków aplikacyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przezpowiat współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
   9) monitorowanie i raportowanie z realizacji projektów wykonywanych w ramach funduszy pomocowych,
 10) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości projektów,
 11) koordynacja prac nad należytym wydatkowaniem oraz rozliczaniem środków finansowych z funduszy pomocowych,
 12) przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i lata następne,
 13) opracowanie zbiorczych propozycji rzeczowych do wieloletnich planów inwestycyjnych
       powiatu,
 14) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o funduszach UE, w tym o dostępnych
       programach UE przeznaczonych na rozwój lokalny i ponadlokalny,
 15) przygotowywanie zbiorczego zestawienia projektów realizowanych przez powiat ze środków zewnętrznych,
 16) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w przedsięwzięciach dotyczących wdrażania modelu partnerstwa lokalnego, w tym nawiązywanie i utrzymanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami.  

2. W zakresie zamówień publicznych:

1)  opracowanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy,
2)  przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych realizowanych przezStarostwo wg procedur i zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)  przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych realizowanych przezStarostwo wg procedur i zasad wynikających z zawartych umów z instytucjami lub organizacjami udzielającymi wsparcia finansowego na realizację projektów/zadań powiatu do których zastosowania nie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
4)  udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowywania i/lub przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  
5)  sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6)  przechowywanie pełnej dokumentacji zamówienia publicznego, w szczególności protokołu z załącznikami oraz ofert,
7)  nadzór i kontrola nad wskazanymi przez zarząd powiatu postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
8)  prowadzenie rejestru umów w sprawie zamówień publicznych,
9)  prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
10)  sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
11)  prowadzenie obsługi i ewidencji korespondencji w sprawach zamówień publicznych między Starostwem a Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
12)  bieżące informowanie kierownika zamawiającego (Starosty) o wszelkich problemach występujących zarówno w trakcie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i po jego przeprowadzeniu,
13)  przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień realizowanych na podstawie Instrukcji
     wydatkowania środków publicznych z budżetu powiatu na zadania o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
14)  prowadzenie rejestru umów zawartych na podstawie Instrukcji,
15)  prowadzenie rejestru zamówień udzielonych na podstawie Instrukcji, przechowywanie
dokumentacji z przeprowadzanych postępowań realizowanych na podstawie instrukcji,
16) prowadzenie centralnego rejestru umów.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Załatw sprawę on-line: https://sip.powiatprzeworsk.pl/

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Marek Markiewicz – pok. 417
Sprzedaż (wypisy, wyrysy, mapa ewidencyjna i zasadnicza), wydawanie materiałów geodezyjnych – pok. 5

Ewidencja gruntów i budynków – pok. 407, 408, 410
Ewidencja gruntów i budynków (orzecznictwo, modernizacje) - pok. 409
Scalenia i wymiana gruntów – pok. 414, 418
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów – pok. 414
Uzgadnianie dokumentacji projektowej – pok. 415
Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych – pok. 416
Kontrola i odbiór robót geodezyjnych – pok. 4
Mapa numeryczna, przygotowanie materiałów do zgłoszeń geodezyjnych - pok. 9
Kierownik PODGiK – Barbara Kuter – pok. 10
 
Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5364

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału – dr Natalia Piątek

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5047

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Naczelnik Wydziału - Joanna Mordarska

e-mail: edukacja@powiat.przeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5052

Referat Gospodarczy

Kierownik - Dawid Uberman

III piętro, p. 304, tel. 16 648 70 09 w. 130,
e-mail: ag@powiatprzeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-7141

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Budynek Starostwa,
IV piętro, pokój nr. 424, tel. 16 648 70 09 wew. 199
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku: Katarzyna Hawro

Więcej informacji:https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5445

Zobacz:

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies