Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37 - 200 Przeworsk
tel. (16) 648 70 09
fax. (16) 648 94 84


Starostwo Powiatowe w Przeworsku pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 17:00

środa, czwartek – 7:30 – 15:30

piątek – 7:30 – 14:00.

Kasa czynna jest:
poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 14:30
wtorek - 7:30 - 16:30
piątek - 7:30 - 13:00.


Starosta Przeworski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we czwartki od godz. 8:30 do godz. 14:30.
Rejestracja osób zainteresowanych odbywa sie osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu Starosty od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy.


NR KONTA

Bank Spółdzielczy Przeworsk O/Przeworsk

68 9106 0008 2001 0013 7908 0001

Uwaga: dla wystawców faktur VAT

W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń w VAT Powiatu Przeworskiego i jego jednostek budżetowych, uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Starostwo Powiatowe dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Powiat Przeworsk. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2017 r. ulegną zmianie dane do wystawiania faktury VAT:

Nabywca - Powiat Przeworsk

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

NIP 794-169-14-48

Odbiorca - Starostwo Powiatowe

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Starostwo Powiatowe.


Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące działalności poszczególnych wydziałów starostwa, taryfikator opłat oraz w zakładce „Do pobrania” wymagane dokumenty z nadzieją, że okażą się pomocne, gdy będziecie musieli Państwo załatwić konkretną sprawę.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 14:30
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 14:30
czwartek – 7:30 – 14:30
piątek – 7:30 – 13:00.

Naczelnik Wydziału - mgr Tomasz Kotliński
e-mail: komunikacja@powiatprzeworsk.pl

Do tego Wydziału trafimy, gdy chcemy zarejestrować lub wyrejestrować pojazd, jak również wymienimy dowód rejestracyjny w przypadku braku miejsc na odnotowywanie terminów badań technicznych. Otrzymamy prawo jazdy (w tym także prawo jazdy międzynarodowe) a w przypadku jego zgubienia otrzymamy wtórnik. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wydaje zatrzymane dowody rejestracyjne, karty pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz tablice rejestracyjne. Do zadań tego Wydziału należy ponadto wydawanie wypisów z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców. Można tutaj otrzymać licencję na zarobkowy transport krajowy osób i rzeczy a ponadto zaświadczenie o transporcie na potrzeby własne. Zajmujemy się organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg informuje:

Odbiór dowodów rejestracyjnych (stałych) odbywa się w pokoju 310, III piętro od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 15:00
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 15:00
czwartek – 7:30 – 15:00
piątek – 7:30 – 13:30.

Informacja o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów w WORD w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - mgr Jan Śliwa

e-mail: or@powiatprzeworsk.pl

W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich wydawane są zezwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę. Wydział zajmuje się również nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie powiatu oraz prowadzi ich ewidencję. Do zadań wydziału należy także przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz sprawy z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych. Wydział prowadzi również sprawy organizacyjne i kadrowe Starostwa.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2009r. upłynął termin wypowiedzenia przez Wojewodę Podkarpackiego porozumień w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu przyjmowania wniosków paszportowych, zawartych z Powiatami z terenu Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym likwidacji ulegają Powiatowe Punkty Paszportowe, w tym także Punkt Paszportowy w Przeworsku.

Przyjmowanie wniosków paszportowych odbywać się będzie w Oddziale Paszportów w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15 przyjmowanie wniosków paszportowych - tel.: (17) 867-10-29, 867-10-30, 867-10-31, 867-10-32, 867-10-33 wydawanie paszportów - tel.: (17) 867-10-45 Kierownik Oddziału Paszportów - tel. (17) 867-10-35 oraz w Oddziałach Zamiejscowych:

Przemyśl – ul. Mickiewicza 10

 • przyjmowanie wniosków paszportowych - tel.; (16) 678-50-51 w. 206
 • wydawanie paszportów - tel.: (16) 678-25-18, 678-50-51 w. 224

Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – tel. (16) 678-21-10, 678-50-51 w. 221

Krosno – ul. Bieszczadzka 1

 • centrala tel. (13) 43-72-800

Tarnobrzeg – ul. 1-go Maja 4a

 • tel.: 822-15-95 w. 314

Wszystkie paszporty wydane do tej pory bez względu na ich rodzaj, zachowują ważność do terminów w nich określonych.

Opłaty za wydanie paszportów nie ulegają zmianie.

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji w tej sprawie pod numerem telefonu: (16) 678-21-10.

Wydział Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału -

Do zakresu działania Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych należy:

 1. 1. W zakresie administrowania budynkiem Starostwa:
  1. planowanie i prowadzenie remontów budynku,
  2. prowadzenie gospodarki lokalami,
  3. zawieranie i wypowiadanie umów najmu,
  4. zabezpieczenie i ochrona mienia i budynku Starostwa,
  5. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  6. rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania budynku pomiędzy współwłaścicieli,
  7. wystawianie najemcom faktur za media i czynsz,
  8. organizowanie bieżącej konserwacji budynków, pomieszczeń i urządzeń technicznych,
  9. utrzymanie czystości w pomieszczeniach i wokół budynku Starostwa,
  10. zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania dźwigu osobowego,
  11. zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów,
  12. zabezpieczenie łączności telefonicznej,
  13. rozliczanie rozmów telefonicznych,
  14. logistyczna obsługa uroczystości okolicznościowych,
  15. planowanie i realizacja wydatków związanych z obsługą techniczno - administracyjną Starostwa,
  16. zabezpieczanie określonych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa.
 2. W zakresie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem:
  1. zaopatrzenie materiałowo-techniczne,
  2. gospodarowanie, znakowanie i prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych i wyposażenia Starostwa oraz jego likwidacji,
  3. wykonywanie drobnych napraw sprzętu i wyposażenia w własnym zakresie lub zlecanie napraw firmom specjalistycznym,
  4. gospodarowanie taborem samochodowym, w tym:
   1. prowadzenie ewidencji kart drogowych i ich rozliczanie,
   2. rozliczanie kosztów eksploatacji samochodów,
   3. ubezpieczanie samochodów.
 3. W zakresie rozliczania czasu pracy i wyposażenia pracowników obsługi:
  1. opracowywanie harmonogramu czasu pracy pracowników obsługi,
  2. analiza czasu pracy oraz sporządzanie kart pracy,
  3. prowadzenie kart indywidualnego wyposażenia,
  4. zakup środków ochrony osobistej.

Do zadań w zakresie rozwoju gospodarczego należy współpraca z administracją rządową, samorządem województwa, gminami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie rozwoju regionalnego, a także pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE dotyczących zadań powiatowych oraz w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych powiatu. Wydział zajmuje się również inicjonowaniem i koordynowaniem współpracy pomiędzy powiatem, partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz koordynowaniem i realizacją strategii planu rozwoju powiatu. Ponadto w wydziale przygotowywane są wnioski aplikacyjne dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez powiat współfinansowanych ze środków UE.

W zakresie zamówień publicznych wydział przygotowuje i przeprowadza zamówienia publiczne realizowane przez Starostwo w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Marek Markiewicz – pok. nr 417
Ewidencja gruntów i budynków
(wydawanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) – pok. 407, 408, 409, 410
Ewidencja gruntów i budynków
(orzecznictwo, wydawanie zaświadczeń) - pok. 414, 409
Scalenia i wymiana gruntów – pok. 418
Ochrona gruntów rolnych – pok. 418
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów – pok 414
Uzgadnianie dokumentacji projektowej – pok. 7
Gospodarka nieruchomościami – pok. 415, 416
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo – 413
Geologia – pok. 413
Sprzedaż mapy (Ewidencyjnej i Zasadniczej), wydawanie materiałów geodezyjnych – pok. nr 5
Kontrola i odbiór robót geodezyjnych – po. nr 4
Zgłoszenie prac geodezyjnych, przyjmowanie operatów, mapa numeryczna, obsługa archiwum – pok. nr 9
Kierownik PODGiK – Barbara Kuter – pok. nr 10


Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

W zakresie geodezji :
e-mail: geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl
scalenia@powiatprzeworsk.pl
pokój nr 407, 408, 410, 414, 418 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09 (w. 127)

 • Nadzór i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, wydawanie postanowień i decyzji w tym zakresie,
 • Prowadzenie zadań dotyczących odnowienia ewidencji gruntów i budynków oraz zlecenie prac geodezyjnych w tym zakresie,
 • Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i odpisów aktów notarialnych,
 • Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydawanie opinii w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej,

Narady koordynacyjne odbywają się cyklicznie w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. 8.00-15.00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, parter pokój nr 7.

 • Zakładanie osnów szczegółowych,
 • Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 • Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • Wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
 • Zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 • Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 • Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 • Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 • Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 • Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
 • Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji pozwalającej na wyłączenie,
 • Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie w określonym terminie rekultywacji zdewastowanych gruntów,
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
 • Ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 • Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesiania opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej,
 • Wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
 • Odmowa przeprowadzenia scalenia lub wymiany,
 • Zawiadamianie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian w stanie własnościowym w trakcie trwania postępowania,
 • Zwoływanie zebrań uczestników postępowania dla wybrania rady uczestników scalania, a w przypadku nie wybrania rady w określonym terminie - powoływanie tej rady z urzędu,
 • Upoważnianie geodety do wykonywania szacunku gruntów, opracowania projektu scalania lub wymiany, powołanie komisji doradczej działającej przy geodecie - projektancie scalania,
 • Ogłaszanie wyników oszacowania gruntów i składników gruntowych, rozpatrywanie zastrzeżeń na szacunek i wydawanie postanowień o akceptacji szacunku,
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalania gruntów,
 • Wydawanie i ogłaszanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów,
 • Wprowadzanie uczestników scalania w posiadanie nowowydzielonych gruntów,
 • Przyjmowanie i wpłacanie dopłat uczestnikom scalania w przypadku wydzielenia im gruntów innej wartości niż podali przed scaleniem,
 • Wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów członkowi spółdzielni produkcyjnej, występującemu z niej po przeprowadzeniu scalenia.

W zakresie ochrony środowiska:
e-mail: srodowisko@powiatprzeworsk.pl
pokój nr 413 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09 (w. 160)

Wydział zajmuje się realizacją zadań oraz nadzorowaniem przestrzegania przepisów wynikających z ustaw:

 • Prawo wodne;
 • Prawo geologiczne i górnicze;
 • Prawo ochrony środowiska;
 • o ochronie przyrody;
 • o rybactwie śródlądowym;
 • Prawo łowieckie;
 • o lasach;
 • o odpadach;
 • o gospodarce nieruchomościami;
 • o transporcie kolejowym;
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Wydaje w tym zakresie decyzje; pozwolenia; zezwolenia; postanowienia; koncesje; karty wędkarskie; dokonuje rejestracji sprzętu do amatorskiego połowu ryb.
Udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzi powszechnie dostępny wykaz danych.
Zaświadczenia, że działki nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r O lasach wydaje się w pok. nr 7 I p.

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz.1235, z późn. zm.).
Poniżej link do wyszukiwania kart prowadzonych w EKOPORTALU:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Przeworsku

W zakresie gospodarki nieruchomościami
e-mail: nieruchomosci@powiatprzeworsk.pl
pokój nr 416 i 415 (IV p.), tel. /16/ 648 70 09 (w. 107 i 106)

 • Tworzy powiatowy zasób nieruchomości oraz zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 • Prowadzi sprawy dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, Prowadzi sprawy związane z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
 • Nalicza i aktualizuje opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • Przygotowuje zezwolenia na wejście w teren,
 • Zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki.
 • Prowadzi sprawy związane z powszechną taksacją nieruchomości,
 • Podejmuje czynności związane z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
 • Przygotowuje na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
 • Przygotowuje wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddawanych w trwały zarząd,
 • Sporządza sprawozdania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • Reguluje stan prawny dróg publicznych,
 • Ustala opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i czynszów dzierżawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 • Składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej,
 • Sporządza roczne sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu,
 • Ewidencjonuje nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego,
 • Wydaje decyzje o wywłaszczeniu - cele publiczne, Sporządza plan wykorzystania zasobu (na okres 3 lat).


W zakresie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1/ gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz udziela informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
2/ udzielanie zgody na wypożyczenie dokumentów z zasobu,
3/ udostępnianie oraz poświadczanie zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
4/ ustalanie opłat i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty oraz licencji dotyczącej udostępnianych materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
5/ przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
6/ wydawanie materiałów i wytycznych do wykonania zgłoszonych robót, uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
7/ koordynowanie realizacji robót geodezyjnych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców robót oraz prowadzenie rezerwacji numerów nowych działek,
8/ przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
9/ wprowadzanie zmian i aktualizacja zasobu w związku z przekazanymi opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi,
10/ sporządzanie protokołów z weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pod względem:

a) kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania i opracowania wyników pomiarów,

11/ przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów i ich ewidencjonowanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
12/ uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych,
13/ aktualizacja materiałów zasobu w związku z przekazanymi decyzjami administracyjnymi i postanowieniami sądów,
14/ gromadzenie i prowadzenie danych w zakresie osnów geodezyjnych poziomych i pionowych,
15/ ocenianie stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,
16/ techniczne sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
17/ eksport i kontrola danych z ewidencji gruntów i budynków w celu przekazania baz do WINGiK, ARiMR, Urzędu Statystycznego, tworzenie metadanych oraz prowadzenie państwowego rejestru granic (PRG),
18/ archiwizacja i zabezpieczenie danych.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Natalia Piątek

Obowiązki:

Starosta jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych, nie zastrzeżonych do kompetencji wojewody. Realizując obowiązki wynikające z Prawa budowlanego, starosta:

 • wydaje pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 1),
 • przyjmuje zgłoszenia (art. 30, art. 71 ust. 2)
 • wnosi sprzeciw w stosunku do zgłoszenia (art. 30 ust. 2, 5 i 6 oraz art. 71 ust. 3, 4 i 5)
 • wydaje postanowienia o uzupełnienie zgłoszenia (art. 30 ust. 2 oraz art. 71 ust. 3),
 • wydaje postanowienia o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3),
 • przenosi decyzje o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu (art. 40 ust. 1),
 • wydaje dziennik budowy (art. 45 ust. 1),
 • rozstrzyga o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, jeżeli wymagają tego prace przygotowawcze lub roboty budowlane (art. 47 ust. 2).

Ponadto starosta, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek:

 • prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przekazywać wojewodzie uwierzytelnione kopie tych rejestrów, do każdego piątego dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie,
 • przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
  1. kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  2. kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  3. kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego (art. 82b ust 1-2);
 • uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnić wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami.

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia

Naczelnik Wydziału - Joanna Mordarska
e-mail: edukacja@powiatprzeworsk.pl

Do Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia należy zwracać się w kwestiach zakładania i prowadzenia szkół publicznych, szkół specjalnych oraz w celu dokonania wpisu do ewidencji szkół i oświatowych placówek niepublicznych. Powiat ustala plan sieci szkół ponadgimnazjalnych, do niego należy również dotowanie niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych. Młodzież oraz rodzice mogą uzyskać w wydziale porady w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, jak również informacje o szkołach i placówkach kształcenia. W zakresie kultury fizycznej do starostwa należy zwrócić się z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia kultury fizycznej lub uczniowskiego klubu sportowego. Do zadań wydziału należy również prowadzenie działalności promującej zdrowy styl życia oraz tworzenie programów promocji i edukacji zdrowotnej. Tutaj wydawane są także zezwolenia na sprowadzenie zwłok z obcego państwa. Na wniosek poradni przeciwgruźliczej zarządza się umieszczenia chorych na gruźlicę w szpitalach, sanatoriach lub innym zakładzie, jeżeli stanowią niebezpieczeństwo zarażenia otoczenia.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr Joanna Litwin

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - wykonuje zadania dotyczące ochrony konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego, informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 • Współdziałanie z właściwymi miejscowymi delegaturami Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 • Możliwość wytoczenia powództw na rzecz konsumentów oraz występowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 • Występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego.
 • Występowanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.
 • Przekazywanie na bieżąco delegatom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Przedkładanie Radzie Powiatu w terminie do 31 marca każdego roku do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swej działalności w roku poprzednim.
 • Przekazywanie zatwierdzonego sprawozdania właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Biuro Obsługi Rady Powiatu

Do Biura Obsługi Rady należy przygotowywanie materiałów na sesje rady Powiatu i Komisji, protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji, prowadzenie zbiorów protokołów, prowadzenie rejestru: uchwał Rady Powiatu i Zarządu, wniosków Komisji, prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego. Biuro Obsługi Rady zapewnia obywatelom uzyskiwanie informacji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym z protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

Zobacz:

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies