Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)

Powiat Przeworski w ramach wskazanego programu otrzymał środki na realizację poniżej wskazanych inwestycji:

15.06.2022 r.

I. Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Przeworskiego:

1. Droga Nr P 1255 R w m. Rudka w km 2+244;
 
2. Droga  Nr P 1594 R w m. Zarzecze w km 8+608;

3. Droga Nr P 1518 R w m. Świętoniowa w km 5+093;

4. Droga Nr P 1553 R w m. Adamówka w km 0+391;
 
5. Droga Nr P 1609 R w m. Sietesz w km 0+703”

tablica

Całkowita wartość inwestycji: 1 023 801,37 zł

Dofinansowanie: 721 849,03 zł

W ramach inwestycji przewidziano:

 

Przejście dla pieszych nr 1

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

 • Roboty ziemne 218,70 m3
 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości 135,00 m
 • Budowa chodnika w ilości 135,00 mb
 • Wykonanie poszerzenia nawierzchni na długości 135,00 mb
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia

 

Przejście dla pieszych nr 2 Droga Nr P 1594 R w m. Zarzecze w km 8+608

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Frezowanie oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej w ilości 1613,00 m2
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia

 

Przejście dla pieszych nr 3 Droga Nr P 1518 R w m. Świętoniowa w km 5+093

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne 324,00 m3
 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości 200,00 m
 • Budowa chodnika w ilości 200,00 mb
 • Wykonanie poszerzenia nawierzchni na długości 94,50 m2
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia

 

Przejście dla pieszych nr 4

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne 162,00 m3
 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości 100,00 mb
 • Budowa chodnika w ilości 200,00 mb
 • Wykonanie poszerzenia nawierzchni na długości 200,00 m2
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia

 

Przejście dla pieszych nr 5 Droga Nr P 1609 R w m. Sietesz w km 0+703

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne 306,18 m3
 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości 189,00 m
 • Budowa chodnika w ilości 189,00 mb
 • Wykonanie poszerzenia nawierzchni na długości 189,00 mb
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia

 

II. Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Przeworskiego:

 1. Droga Nr P 1553 R w m. Adamówka w km 0+233;

 2. Droga Nr P 1632 R w m. Rączyna w km 3+362”

tablica

Całkowita wartość inwestycji: 313 644,00 zł

Dofinansowanie: 459 475,14 zł

W ramach inwestycji przewidziano:

Przejście dla pieszych nr 1

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

 • Roboty ziemne 315,90 m3
 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości 195,00 m
 • Budowa chodnika w ilości 195,00 mb
 • Wykonanie poszerzenia nawierzchni na długości 97,50 m2
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia

 

Przejście dla pieszych nr 2 Droga Nr P 1632 R w m. Rączyna w km 3+362

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

 • Roboty ziemne 240,66 m3
 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości 191,00 m
 • Budowa chodnika w ilości 191,00 mb
 • Wykonanie poszerzenia nawierzchni na długości 191,50 m2
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr P 1252R Cieplice Górne – Cieplice Dolne w km 0+000 – 7+020”

tablica

Całkowita wartość inwestycji: 18 654 395,09 zł

Dofinansowanie: 9 327 196,00 zł

W ramach inwestycji przewidziano:

1. poszerzenie jezdni w km 0+000 - km 7+020 do szerokości:

•           5,5m w przekroju szlakowym w km 0+000 - km 0+921,5

•           6,0m w przekroju półulicznym i ulicznym w km 0+921,5 - km 6+823,3

•           5,5m w przekroju półulicznym w km 6+823,3 - km 7+020,0

2. przebudowę istniejącego oraz budowę nowego chodnika o łącznej długości 6944,50 m w kilometrze drogi:

a) przebudowa istniejącego chodnika:

•           w km 2+884,0 - km 2+985,0 – dł. 101,0 m

b) budowę chodnika poza rowem:

•           w km 0+010,0 - km 0+921,5 po lewej stronie drogi – dł. 821,50 m

c) budowę chodnika przy krawędzi jezdni:

•           w km 0+921,5 - km 2+275,5 - strona lewa – dł. 1354,0 m

•           w km 2+266,0 - km 2+884,0 - strona prawa – dł. 618,0 m

•           w km 2+985,0 - km 3+607,0 - strona lewa – dł. 622,0 m

•           w km 3+590,5 - km 7+018,5 - strona prawa – dł. 3428,0 m

3.         przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, drogą powiatową i drogą wojewódzką

4.         wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości – 6172,0 m

5.         wykonanie podbudowy (MCE, warstwa mrozoochronna, warstwa dolna z pospółki) – dł. 7020,0 m

6.         wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna, warstwa wiążąca)  – dł. 7020,0 m

7.         utwardzenie pobocza gruntowego

8.         przebudowę, odmulenie i odcinkowe umocnienie rowów przydrożnych otwartych

9.         remont przepustów

10.       remont obiektu mostowego

11.       oznakowanie poziome i pionowe

12.       budowę przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz oświetleniem przejścia – szt. 3 (w km 2+272,50; 2+891; 3+604)

13.       bariery energochłonne,

14.       balustrady,

15.       nawiązanie wysokościowe nawierzchni zjazdów do niwelety nowo wykonanej nawierzchni jezdni wraz z przebudową nawierzchni i przebudową przepustów pod zjazdami km 2+272,5, km 3+604,0, km 0+010,0

 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1256R ULICA JANA PAWŁA II I PISKOROWICE – PIGANY – SIENIAWA”

tablica

Całkowita wartość inwestycji: 11 719 474,21 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5 381 195,00 zł

W ramach inwestycji przewidziano:

1. Droga powiatowa nr 1256R ulica Jana Pawła II 0+000 – 1+127,5

•   nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z podbudową,

•   remont/przebudowa lewostronnego chodnika w km 0+000,0 - 1+127,5,

•   budowa prawostronnego chodnika w km 0+003,5 - 1+098,8

• przebudowa istniejącej i budowa nowego odcinka odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej,

•   budowa zatoki postojowej w km 1+007 z 4 stanowiskami parkingowymi dla samochodów osobowych,

•    przebudowa zatoki autobusowej po lewej stronie drogi w km 1+074,5

•   jezdnia w km 0+352 – 1+127,5 będzie zwężona z szerokości 6,5 m do szerokości 6,0m

•   budowa ściany oporowej w km 0+994,5 – 1+021,5

•   remont przepustu pod koroną drogi w km 0+044,5 i w km 1+036,4

2. Droga powiatowa nr 1256R Piskorowice – Pigany – Sieniawa  w km  1+701 – 4+212; 6+220 – 6+425

•   poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m. szerokość poszerzenia 0,5m - strona lewa,

•   budowa lewostronnego chodnika w km 1+701 – 4+212

•   przebudowa odwodnienia drogi polegająca na zabudowie rowem krytym istniejącego lewostronnego rowu otwartego w km 1+701 – 4+188

•   przebudowa skrzyżowania z drogą gminną na działce nr ewid. 615 polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni oraz budowie chodnika po prawej stronie drogi gminnej

•   przebudowa zjazdów,

•  wykonanie nowej nawierzchni drogi i poboczy w km 6+220 – 6+425

3. Remont drogi powiatowej nr 1256R w km 1+127,5 – 1+161,0 w m. Wylewa

 • wykonanie nowej nawierzchni drogi

 

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR P 1255 R DROGA PRZEZ WIEŚ RUDKA W KM 0+000 – 2+367”

tablica

Całkowita wartość inwestycji:                   1 140 900,07 zł

Dofinansowanie:                                           570 450,00 zł

Udział własny Powiatu Przeworskiego:       570 450,07 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

• remont nawierzchni bitumicznej jezdni mieszanką mineralno – asfaltową, poprzez wykonanie następujących robót:

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni jezdni,

- skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 0,100t/m2

- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumiczno asfaltowej

• profilowanie poboczy – wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką 0/31,5 mm do niwelety nowo ułożonej nawierzchni

 

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 0+096 – 1+108”

tablica

Całkowita wartość inwestycji:                      491 165,94 zł

Dofinansowanie:                                           392 932,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie  równinnym.

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (wraz ze złożeniem na paletach i transportem do 15km)

- Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z transportem do 15km)

- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (wraz z transportem do 15 km)

PODBUDOWA:

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników (ZJAZDY)

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.15 cm

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (zjazdy)

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA:

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II

- Ława pod krawężniki betonowa z oporem

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Ława pod obrzeża betonowa z oporem

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

CHODNIK: 

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

ELEMENTY ULIC: 

- Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowe

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (zacięcie i uzupełnienie nawierzchni między krawężnikiem a nawierzchnią)

- Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1589 R ul. Dynowska w Przeworsku w km 0+025 – 0+693”

tablica

Całkowita wartość inwestycji: 1 065 442,30 zł

Dofinansowanie: 852 353,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE:

• Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

• Usunięcie drzew lub krzaków

• Zdjęcie warstwy humusu

• Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

ROBOTY ZIEMNE:

• Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

• Wykonanie nasypów

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:

• Kanalizacja deszczowa

PODBUDOWY:

• Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

• Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

• Podbudowa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem

NAWIERZCHNIE: 

• Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca i wyrównawcza

• Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna

• Nawierzchnia z kostki

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

• Umocnienie skarp, rowów i ścieków

• Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

• Oznakowanie poziome

• Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC:

• Krawężniki betonowe

• Obrzeża betonowe

• Palisady i ściany oporowe

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies