Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Budynek Starostwa,

IV piętro, pokój nr. 424, tel. 16 648 70 09 wew. 199

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku: Katarzyna Hawro

1. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
2. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom urzędu wnioski i sygnalizować problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu przeworskiego.

Osoby zamieszkające poza powiatem przeworskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy
 

Wysyłając pismo/Składając wniosek do powiatowego rzecznika konsumentów, przekazujesz swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres email), które przetwarzane są w celu ochrony konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). (klauzula informacyjna poniżej)


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


Do katalogu spraw konsumenckich należą te dotyczące:

  • umów sprzedaży konsumenckiej,
  • umów o świadczenie usług, w tym usług wykonywanych przez „fachowców”, tj. prowadzących różnego rodzaju serwisy, w tym m.in.: naprawcze, remontowe, wykończeniowe, a także wykonujących rzeczy na zamówienie


Katalog spraw, którymi rzecznik konsumentów nie może się zajmować:

  • w sporach z organami administracji publicznej;
  • roszczeń wzajemnych przedsiębiorców;
  • dotyczących prawa pracy;
  • ochrony dóbr osobistych;
  • ochrony praw pacjentów NFZ;
  • ochrony praw ubezpieczonych;
  • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych;
  • ochrony danych osobowych;


Powiatowy rzecznik konsumentów nie zajmuje się sprawami egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko konsumentom. 

Rzecznik nie udziela pomocy konsumentom reprezentowanym przez profesjonalnych pełnomocników.

Rzecznik nie dysponuje środkami mogącymi zmusić przedsiębiorcę do spełnienia roszczeń konsumenta.

Rzecznik nie ma możliwości prowadzenia postępowania dowodowego (nie ma uprawnień kontrolnych, możliwości powołania rzeczoznawcy itp.)

Załączniki:

Klauzula RODO dla PRK.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies