Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Projekt pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, realizowany jest w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawę budowy PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Stan realizacji projektu

20.03.2017 r.

Zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych  i  jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej  projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków  opracowany  w  ramach  modernizacji:
1. W  terminie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r. dla obrębów ewidencyjnych:

  • Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice, Ostrów, Wolica  gmina  Gać, 
  • Kisielów, Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie, Zarzecze, Żurawiczki   gmina  Zarzecze, 

2. W  terminie    od    02.07.2018 r.    do    20.07.2018 r.   dla  obrębów  ewidencyjnych:

  • Chałupki, Gorliczyna, Grzęska, Gwizdaj, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Ujezna, Urzejowice gmina  Przeworsk, 

3. W  terminie    od    16.07.2018 r.    do    03.08.2018 r.   dla  obrębów  ewidencyjnych:

  • Kańczuga, Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Krzeczowice, Lipnik, Łopuszka MałaŁopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Rączyna, Siedleczka, SieteszWola Rzeplińska  gmina  Kańczuga, 

4. W  terminie    od    30.07.2018 r.    do    20.08.2018 r.   dla  obrębów  ewidencyjnych:

  • Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście,  Manasterz,  WidaczówZagórze   gmina  Jawornik Polski.

7 - 25 maja 2018 r. – zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów ibudynkówdlaobrębówewidencyjnych: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4wjednostceewidencyjnejMiastoPRZEWORSK.

4 - 22 grudnia 2017 r. – został wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów:

- Adamówka, Cieplice, Krasne, Pawłowa w gminie Adamówka,

- Sieniawa, Czerwona Wola, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka w gminie Sieniawa,

- Głogowiec, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn w gminie Tryńcza.

10 października 2017 r. - Starosta Przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Przeworsk.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywać będzie Geokart-International Spółka z o.o.

3 października 2017 r. - Starosta Przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Gać.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywać będzie Geokart-International Spółka z o.o.

27 września 2017 r. - Starosta Przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Zarzecze.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywać będzie Geokart-International Spółka z o.o.

18 września 2017 r. - Starosta Przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Kańczuga.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywać będzie Geokart-International Spółka z o.o.

28 sierpnia 2017 r. – Starosta Przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Tryńcza.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywać będzie Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat"

22 sierpnia 2017 r. – Starosta Przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Przeworsk.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywać będzie Geokart-International Spółka z o.o.

18 sierpnia 2017 r. – Informacja od Instytucji Zarządzającej o nie stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie występowania podstawowych naruszeń ustawy Pzp

28 lipca 2017 r. – Starosta Przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych w jednostkach ewidencyjnych Adamówka, Jawornik Polski i Sieniawa.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywać będzie: dla jednostki ewidencyjnej Adamówka: ​Geokart-International Spółka z o.o., dla jednostki ewidencyjnej Jawornik Polski: Geores Sp. z o.o., dla jednostki ewidencyjnej Sieniawa: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych "Geomiar" Sp. z o.o.,

Prosi się o przychylność i współpracę z Geodetami, którzy będą pojawiać się na gruncie.

Prosi się też o czynne uczestnictwo mieszkańców w postępowaniu.

14 lipca 2017 r. – po rozstrzygnięciu przetargu podpisane zostały ostatnie umowy na zadanie "Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków, utworzenie GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja zasobów w powiecie przeworskim w latach 2017-2018".

28 marca 2017 r. – podpisanie Decyzji o dofinasowanie projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), szczegółowych warunków realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr 287/5752/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

29 marca 2017 r. – wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków, utworzenie GESUT BDOT500 oraz cyfryzacja zasobów w powiecie przeworskim w latach 2017-2018”.  

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 12 maj 2017 r. godz. 11:00

Przewidywany termin otwarcia ofert zaplanowany jest na 12 maja 2017 r. godz. 11:15

Adres strony internetowej, na której znajdują się informacje związane z postępowaniem: http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-148-472

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

25 stycznia 2017 r. – Lider wystąpił do Partnerów Projektu o przygotowanie załącznika nr 12.1 „Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji (etap podejmowania decyzji o realizacji projektu własnego).

19 stycznia 2017 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji przetargowej i wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

18 stycznia 2017 r. – przekazano do Instytucji Zarządzającej komplet dokumentów wymaganych do podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu, Szczegółowych warunków realizacji projektu.

5 stycznia 2017 r. – otrzymano pismo Instytucji Zarządzającej w kwestii wybrania do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), zgodnie z Uchwałą Nr 255/5148/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

28 grudnia 2016 r. – Informacja Instytucji Zarządzającej o pozytywnej weryfikacji merytorycznej PSIP.

9 listopada 2016 r. Informacja Instytucji Zarządzającej o pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku PSIP.

9 września 2016 r. – Informacja Instytucji Zarządzającej o pozytywnej weryfikacji technicznej wniosku PSIP.

9 września 2016 r. – Ogłoszenie postępowania na Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

22 lipca 2016 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

1 marca 2016 r. – zawarcie Umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Przeworskim.

26 lutego 2016 r. Uchwała Nr X/75/16 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przeworskima Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP - Podkarpacki System Informacji przestrzennej" zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-19-2696

28 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr VII/51/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie zWojewództwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" (PSIP).

http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-19-2608

28 sierpnia 2015 r. – zawarcie Porozumienia intencyjnego o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" (PSIP) pomiędzy Województwem Podkarpackim zwanym Liderem Projektu a wszystkimi Powiatami zwanymi Partnerami w tym Powiatem Przeworskim.

12 czerwca 2015 r. Uchwała Nr VI/44/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" (PSIP).

http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-19-2594

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies