Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Siennów

14.03.2022 r.
  1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat" w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr: 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem „Scalenie gruntów wsi Siennów"
  2. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa uczestnikom scalania została naliczona „dopłata". W związku z powyższym proszę o wskazanie nr konta (zaświadczenie z banku) na które tut. Starostwo dokona przelewu, poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego do niniejszego pisma wniosku.

 

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Przeworskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Siennów

23.02.2022 r.

Na podstawie art. 27 ust. 3, art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz.1912 t.j. z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2378 z późn. zm.)
 
Starosta Przeworski zawiadamia, że w dniu 23.02.2022 r. została wydana decyzja znak: GG.661.11.1.2022 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w miejscowości Siennów gmina Zarzecze.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego w terminie: lipiec – sierpień 2021 r. w Szkole Podstawowej we wsi Siennów odbędzie się indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów wsi Siennów

07.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art.23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 908 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m   ż e:

w terminie:  lipiec – sierpień 2021 r.

w  Szkole Podstawowej we wsi Siennów odbędzie  się  indywidualne  okazanie  projektu  scalenia  gruntów wsi  Siennów.

O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

W toku czynności okazania  geodeta – wykonawca  scalenia  na podstawie rejestru szczegółowego poscaleniowego będzie informował każdego uczestnika scalenia indywidualnie o obszarze  i  szacunku wydzielonych dla niego gruntów poscaleniowych.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siennów gmina Zarzecze

29.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siennów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Remizie OSP we wsi Siennów.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siennów gmina Zarzecze

01.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siennów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 24 października 2019 r. w I terminie o godz. 1700

i w II terminie o godz. 1715

w Remizie OSP we wsi Siennów

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies