Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Przeworski. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk, telefonicznie: 16 648 70 09 oraz za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: starosta@powiat.przeworsk.pl.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Arkadiusza Korbelaka, z którym można się kontaktować listownie, na adres: ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk oraz za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@powiatprzeworsk.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu załatwienia sprawy milcząco w oparciu o przepisy art. 122a – 122h Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa administracyjnego materialnego.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych będzie się wiązała z brakiem możliwości realizacji celów określonych w pkt 3.  

8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies