Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

Chcesz się ustrzec ptasiej grypy. Stosuj się do poniższych zaleceń

[Pobierz]

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków. 

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. 

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. 

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia. 

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie). 

Zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby. 

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy 

Zaleca się: 

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu;

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych 

Zaleca się: 

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • nie wypuszczanie gołębi z gołębników celem oblatywania. 

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu

W okresie migracji dzikich ptaków do 31 maja, powinno się przetrzymywać drób w odosobnieniu. Drób wodny (kaczki i gęsi) może być karmiony w tym czasie zielonkami dowożonymi do miejsca jego odchowu. Zielonki nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich. 

Zaleca się: 

 • przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem oraz zabezpieczeniu tej przestrzeni przed odchodami dzikich ptaków;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
 • rozłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków fermy drobiu;
 • założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • wprowadzenie obowiązku używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu. 

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów. 

W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków - ptasią grypą w Polsce jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed wniknięciem tej choroby. 

Ważniejsze numery telefonów

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Przeworsku 

37-200 Przeworsk
ul. Studzińska 4 
Tel./fax (0-16) 648 74 25 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku 

37-200 Przeworsk 
ul. Rynek 1 
Tel./fax (0-16) 648 79 01 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku 

37-200 Przeworsk 
ul. Krasickiego 7 
tel. (0-16) 648 77 81 
fax (016) 649 01 70 

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku 

37-200 Przeworsk 
ul. Stepkiewicza 1 
tel. (0-16) 641 23 10 
fax (0-16) 641 23 09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Przeworsku: 

w godz. 7:30-15:30:  

Tel./fax (0-16) 648 80 88 wew. 162,  (0-16) 648 70 09 

e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat.przeworsk.pl 

Adres: ul. Jagiellońska 10,  37-200 Przeworsk,  pokój 210/1, II piętro Starostwo Powiatowe 

w godz. 15:30-7:30: w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy Starostwa 

Tel. (0-16) 649 11 80,  (0-16) 648 77 81 

Fax (0-16) 649 01 70 

e-mail: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl 

Adres: ul. Krasickiego 7,  37-200 Przeworsk,  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Gminy na terenie Powiatu Przeworskiego:

Gmina Adamówka 
37-534 Adamówka 97 
tel. (016) 622-90-01 
fax. (016) 622-90-01   

Gmina Gać 
37-207 Gać 
tel. (016) 641-14-29 
fax. (016) 641-14-26 wew. 20   

Gmina Jawornik Polski 
37-232 Jawornik Polski 
tel. (016) 651-40-14 
fax. (016) 651-40-55   

Miasto i Gmina Kańczuga 
ul. Marii Konopnickiej 2 
37-220 Kańczuga 
(016) 642-31-42 
fax. (016) 642-66-30   

Miasto Przeworsk 
ul. Jagiellońska 10 
37 - 200 Przeworsk 
tel. (016) 648-78-44 
fax. (016) 648-78-44   

Gmina Przeworsk 
ul. Bernardyńska 1a 
37 - 200 Przeworsk 
tel. (016) 648-73-97 
fax. (016) 648-73-77 wew. 240   

Miasto i Gmina Sieniawa 
ul. Rynek 1 
37 - 530 Sieniawa 
tel. (016) 622-73-01 
fax. (016) 622-73-01 

Gmina Tryńcza 
37 - 204 Tryńcza 
tel. (016) 642-12-21 
fax. (016) 642-12-21 wew. 43   

Gmina Zarzecze 
37-205 Zarzecze 
tel. (016) 640-15-29 
fax. (016) 640-15-29

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies