Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu

30.01.2019 r.

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
 
1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 10 lutego 2019 roku, na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419 - Kancelaria Ogólna lub pocztą elektroniczną na adres: starosta@powiatprzeworsk.pl z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn.zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
 
1) muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
2) nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
3) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn.zm.),
4) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
5) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
6) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
7) akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
8) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO.
 
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, jeżeli będą:
 
1)       niekompletne,
2)       złożone w innej formie niż wskazana w pkt 1
3)       złożone po terminie określonym w pkt 1
 
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może wskazać tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
6. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2) sporządzenia zestawienia dla Zarządu Powiatu Przeworskiego z propozycją wybranej oferty, opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
7.  W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów do udziału w pracach Komisji, odpowiedniego wyboru dokona Zarząd Powiatu  Przeworskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji Konkursowej.

8. Dodatkowe informacje są udzielane w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, pok. 420, IV piętro, w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10, lub telefonicznie pod nr tel. 16 648 70 09 wew.123.

Do pobrania:

Uchwała nr 12 4 19 Zarządu Powiatu Przeworkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członkow Komisji Konkursowej

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies