Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Konkurs MSZ: „Polska pomoc rozwojowa 2018”

30.11.2017 r.

Obrazek

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2018”. Oferty należy składać do 22 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na realizację zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018", odnoszące się do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 20 000 000 zł

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku ofert modułowych zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia:

  • 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do 31 grudnia 2019 r. – w ramach II modułu,
  • 1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r. – w ramach III modułu.

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

24 listopada br. dokonane zostały następujące zmiany w Regulaminie konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018":

 1) w pkt. 2.1. Regulaminu w priorytecie dla Ukrainy „dobre rządzenie”, rezultat a) w brzmieniu „wsparcie reformy samorządowej, rozwoju regionalnego, reformy oświaty, reform służących zapewnieniu stabilności finansowej państwa oraz przeciwdziałaniu korupcji” otrzymał brzmienie: „wsparcie reformy samorządowej”;

2) w pkt. 6.13. Regulaminu w odniesieniu do terminu składania ofert, data 21 grudnia 2017 r. uległa zmianie na datę 22 grudnia 2017 r.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy posiadają już aktywne konta w aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl, powinni korzystać z otrzymanych danych dostępowych (login, hasło). Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2018“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 16.15.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies