Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej

14.09.2020 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 88/30/20

Zarządu Powiatu Przeworskiego

z dnia 14 września 2020 roku

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy do zgłaszania swoich przedstawicielina członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia następujące kryteria:

  1. Nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. Nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności;
  3. Ma minimum roczne doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert lub realizacji zadań publicznych.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

  1. Z listy zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Przeworskiego w drodze uchwały powoła dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład komisji konkursowej w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
  2. Jeżeli członkowie komisji konkursowej wybrani pośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do oceny wniosków nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, poprzez wypełnienie formularza oceny merytorycznej.
  2. Rekomendowanie pozytywnie ocenionych ofert Zarządowi Powiatu Przeworskiego.

Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącymzałącznik do niniejszego Ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku”,w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk ( decyduje data wpływu).

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 15.00.

Załączniki:

Uchwała Nr 88/30//20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/30/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku - Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 88/30/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku - Formularz zgłoszenia Kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies