Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

stypendia

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium - do 10.11.2023 r.

Kwota stypendium - 3000 zł miesięcznie do 9 miesięcy w każdym roku akademickim.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków kwiecień / maj 2022 rok

24.03.2022 r.

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021.478 ze zm.), mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1.  WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

Tryb i zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946). Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych;
 2. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 3. zawrze umowę w której zobowiąże się do podjęcia pracy w SP ZOZ Przeworsk.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać:

 1. w terminie do dnia 6 maja 2022 r.
 2. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe
   w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk;
 3. lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres: (/SPPrzeworsk/skrytka)

III.WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen ze wszystkich egzaminów
  z dotychczasowego przebiegu kształcenia;
 2. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 3. zobowiązanie studenta do podjęcia pracy w ramach stażu podyplomowego w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu lekarza, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu oraz kontynuacji zatrudnienia po zakończeniu stażu w SP ZOZ w Przeworsku przez okres:
 1. 2 lata gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów
 2. 3 lata gdy student pobiera stypendium od V roku studiów
 3. 4 lata gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.
 1. wskazanie specjalizacji, która student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia w SP ZOZ w Przeworsku, o którym mowa w pkt. 4. Preferowana jest specjalizacja z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

IV. WYSOKOŚĆ I OKRES WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA

 1. Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie do 9 miesięcy
  w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia.
 2. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

V. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I WYNIKI NABORU

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Przeworskiego.

2. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Przeworskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną lub  elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu Przeworskiego.

VI. Umowa

Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków. Do umowy student jest zobowiązany dołączyć zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

VII. Lista specjalizacji lekarskich priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku - stan na kwiecień 2022 r.

Wykaz specjalizacji:

 1. Interna
 2. Geriatria
 3. Urologia
 4. Neurologia

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies