Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

stypendia

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium - do 10.11.2023 r.

Kwota stypendium - 3000 zł miesięcznie do 9 miesięcy w każdym roku akademickim.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

08.07.2021 r.

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021.478 ze zm.), mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1.  WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

Tryb i zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946). Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych;
 2. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 3. zawrze umowę w której zobowiąże się do podjęcia pracy w SP ZOZ Przeworsk.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać:

 1. w terminie do dnia 10 października 2021 r.
 2. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe
   w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk;
 3. lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres: (/SPPrzeworsk/skrytka)

III.WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen ze wszystkich egzaminów z dotychczasowego przebiegu kształcenia;
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 4. zobowiązanie studenta do podjęcia pracy w ramach stażu podyplomowego w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu lekarza, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu oraz kontynuacji zatrudnienia po zakończeniu stażu w SP ZOZ w Przeworsku przez okres:
 1. 2 lata gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów
 2. 3 lata gdy student pobiera stypendium od V roku studiów
 3. 4 lata gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.
 1. wskazanie specjalizacji, która student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia w SP ZOZ w Przeworsku, o którym mowa w pkt. 4. Preferowana jest specjalizacja z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

IV. WYSOKOŚĆ I OKRES WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA

 1. Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie 9 miesięcy
  w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia.
 2. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

V. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I WYNIKI NABORU

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Przeworskiego.

2. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Przeworskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Przeworsku w terminie 7 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu Przeworskiego oraz przekazana wnioskodawcom drogą pocztową.

VI. Umowa

Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków. Do umowy student jest zobowiązany dołączyć zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

VII. Lista specjalizacji lekarskich priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku - stan na 2021 r.

Wykaz specjalizacji:

 1. Anestezjologia
 2. Chirurgia
 3. Urologia
 4. Kardiologia
 5. Internistyczna

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies