Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Wsparcie działań organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

16.03.2022 r.

Obrazek

W trybie pilnym rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 mln złotych dla organizacji pomocowych, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) Prezes Rady Ministrów może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 (organizacji) ustawy realizację zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie publiczne, o którym mowa może polegać w szczególności na: 

koordynacji działalności organizacji udzielających pomocy w punktach recepcyjnych uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, jeśli są prowadzone przez organizacje,

koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych,

koordynacji działań wolontariuszy,

organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego , zawodowego i językowego,

organizacji i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych,

zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą służbę poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby pod warunkiem, że służba taka jest pełniona nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia i w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi,

zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa)  i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie,

zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny.

Zadanie publiczne może być przedmiotem niniejszego zlecenia o ile nie ma charakteru inwestycyjnego. Organizacja może w ramach zadania pokryć koszty zakupu niezbędnego wyposażenia (np. sprzęt do gotowania, przenośne grzejniki, ogrzewacze i inne maszyny do ogrzewania, agregaty prądotwórcze, przenośne toalety, internet mobilny, karty SIM), o ile wydatek poniesiony na jego zakup nie jest wydatkiem majątkowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Szczegółowy zakres zadania publicznego proponuje organizacja w ofercie realizacji zadania.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

szczegółowyzakresrzeczowyzadaniapublicznego proponowanegodo realizacji;

termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

informacjęo wcześniejszejdziałalnościorganizacjipozarządowejlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

informację o posiadanychzasobachrzeczowychi kadrowychzapewniających wykonanie zadania publicznego oraz oplanowanejwysokościśrodków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

deklaracjęo zamiarzeodpłatnegolubnieodpłatnegowykonaniazadania publicznego

Wolontariuszami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu mogą być obywatele UE oraz obywatele Ukrainy. Organizacja musi wykazać w ofercie, że ma możliwości zrealizowania zadania, w tym dysponuje niezbędnymi do tego zasobami, na obszarze wskazanym w ofercie.

Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalna wartość 500 tysięcy złotych.

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu nie jest wymagane.
Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu można składać do wyczerpania środków:

osobiście: Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).

przez ePUAP

mailowo na adres: bprm@kprm.gov.pl

Oferty złożone w inny sposób lub po upływie terminu, o którym mowa w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że środki na pokrycie kosztów realizacji zadań publicznych zleconych w związku z niniejszym ogłoszeniem pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i wynoszą 10 milionów złotych. 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśnia, że w związku z tym, że samo złożenie oferty nie zobowiązuje do zlecenia zadania publicznego, ofertę należy rozumieć jako oświadczenie woli składającego, o którym mowa w art. 61 kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego

Źródło: https://fundusze.ngo.pl/379733-wsparcie-dzialan-organizacji-udzielajacych-pomocy-uchodzcom-z-ukrainy-379733.html

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies