Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

KONKURS „NOWY MODEL FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM DOMOWEGO NA TERENACH WIEJSKICH”

29.07.2020 r.

Obrazek

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-029/20 na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.  Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 10 sierpnia do 30 września 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Celem konkursu jest upowszechnienie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenach wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla dorosłych mieszkańców tych terenów.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się opieką paliatywną i hospicyjną w Polsce.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu.Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich po ustaniu finansowania z projektu grantowego.Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

100 %

Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 PLN

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-25/

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies