Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

konsultacje

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2021-2030” ORAZ „DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ DLA STRATEGII ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2021-2030”

05.08.2021 r.

1. Na podstawie art. 3d ust.1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.0.1057 t.j.) oraz uchwały Nr XIII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego zgodnie z Uchwałą Nr 204/77/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku przedkłada do konsultacji projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030” oraz „Diagnozy społeczno-gospodarczej dla Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030”. Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców powiatu przeworskiego z treścią dokumentu oraz zebranie uwag co do treści.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 6 sierpnia 2021 roku i zostaną zakończone w dniu 19 sierpnia 2021 rok.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030” oraz „Diagnozy społeczno-gospodarczej dla Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030”, który jest do pobrania ze strony internetowej Starostwa www.powiatprzeworsk.pl w zakładce „aktualności” oraz w sekcji „polecamy, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentów można składać:

• drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: rozwojregionalny@powiatprzeworsk.pl;

• osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10, w godzinach pracy urzędu;

• pocztą w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem „Strategia Rozwoju”;.

4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Starostwa, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2030” oraz „Diagnozy społeczno-gospodarczej dla Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030”.

5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Gospodarczy i Zamówień Publicznych.

Załączniki:

1. Uchwała Nr 204/77/2021 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030” oraz „Diagnozy społeczno-gospodarczej dla Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2030”.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały - projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030”

3. Załącznik nr 1 do Uchwały - projekt „Diagnozy społeczno-gospodarczej dla Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 - 2030”

4. Załącznik nr 2 do Uchwały - Formularz konsultacji

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies