Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego.
Na terenie Powiatu Przeworskiego tak jak w roku ubiegłym realizowane będą zadania z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej,

która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


W 2019 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą zlokalizowane w siedzibach:
1. Punkt w Kańczudze, z siedzibą:
a) w Zespole Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6:
- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
- we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
b) w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30:
- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
c) w Urzędzie Gminy Zarzecze, Zarzecze 175:
- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
d) w Urzędzie Gminy Gać, Gać 275:
- w piątki w godzinach od 9:00 do 11:00 (Radca prawny)
- w piątki w godzinach od 11:00 do 13:00 (Adwokat).

 1. Punkt w Przeworsku, z siedzibą:
  w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16:

  - w poniedziałki, czwartki w godzinach od 09:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”)
  - we wtorki, środy i piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”).
 1. Punkt w Sieniawie, z siedzibą:

a) w Zespole Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4:
- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”)
b) w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1:
- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”)
c) w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:
- we wtorki, czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”)
d) w Urzędzie Gminy Adamówka, Adamówka 97:
- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”)

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

29.11.2018 r.

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu,
która obejmuje w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.
Lista zawierać ma dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania                     z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów,
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • informację o nazwie jednostki;
 • zakres poradnictwa;
 • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonów;
 • dni i godziny dostępności;
 • informacje o kryteriach dostępu do usługi;
 • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
 • informacje umożliwiające dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Przeworskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego, na  stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Przeworskiego i urzędów gmin na obszarze powiatu, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w  sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu.
Proszę o przekazanie informacji do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przeworsku do dnia 15.12.2018 roku na adres e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies