Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Konkurs MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki

11.12.2017 r.

Obrazek

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r.

PRIORYTETY ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:
Zadanie 1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski
Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
Zadanie 3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki
Zadanie 4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych

Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 r. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 583,1817 i 1948 i z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), których działalność w sferze turystyki lub kulturoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2016 poz. 1300).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej: 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2017-rok/2174,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2018.html

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies